Geconsolideerde balans

€ miljoen

30 juni 2017

31 december 2016

     

Vaste activa

    

Materiële vaste activa

6.631

 

6.529

 

Immateriële vaste activa

318

 

319

 

Investeringen in deelnemingen en joint ventures

6

 

9

 

Voor verkoop beschikbare financiële activa

210

 

224

 

Overige financiële activa

35

 

38

 

Latente belastingvorderingen

208

 

216

 
  

7.408

 

7.335

     

Vlottende activa

    

Voorraden

72

 

64

 

Handels- en overige vorderingen

283

 

242

 

Vennootschapsbelasting

64

 

31

 

Overige financiële activa

3

 

15

 

Liquide middelen

82

 

48

 
  

504

 

400

     

Totaal activa

 

7.912

 

7.735

     

Eigen vermogen en verplichtingen

    

Eigen vermogen

    

Aandelenkapitaal

684

 

684

 

Agioreserve

671

 

671

 

Achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

496

 

496

 

Herwaarderingsreserve

45

 

46

 

Overige reserves

1.862

 

1.685

 

Resultaat boekjaar

93

 

282

 

Totaal eigen vermogen

 

3.851

 

3.864

     

Verplichtingen

    

Langlopende verplichtingen

    

Rentedragende verplichtingen

1.478

 

1.483

 

Verplichtingen uit hoofde van financiële leases

156

 

168

 

Vooruitontvangen opbrengsten

1.613

 

1.597

 

Latente belastingverplichtingen

5

 

5

 

Voorzieningen voor personeelsbeloningen

48

 

50

 

Overige voorzieningen

7

 

5

 
  

3.307

 

3.308

     

Kortlopende verplichtingen

    

Handelsschulden en overige te betalen posten

106

 

122

 

Belastingverplichtingen

67

 

63

 

Rentedragende verplichtingen

282

 

81

 

Derivaten

14

 

-

 

Voorzieningen voor personeelsbeloningen

51

 

46

 

Overlopende passiva

234

 

251

 
  

754

 

563

Totaal verplichtingen

 

4.061

 

3.871

     

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

 

7.912

 

7.735