Geconsolideerde winst-en-verliesrekening

 

1e halfjaar

€ miljoen

2017

2016

Netto-omzet

838

 

783

 

Overige baten

71

 

65

 
     

Totaal bedrijfsopbrengsten

 

909

 

848

     

Bedrijfskosten

    

Kosten van inkoop en uitbesteed werk

-196

 

-195

 

Personeelskosten

-243

 

-238

 

Externe personeelskosten

-73

 

-60

 

Overige bedrijfskosten

-161

 

-156

 

Totaal kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten

-673

 

-649

 
     

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen vaste activa

-192

 

-182

 

Af: Werk uitgevoerd door de groep en gekapitaliseerd als materiële vaste activa in uitvoering

103

 

91

 

Totaal bedrijfskosten

 

-762

 

-740

     

Bedrijfsresultaat

 

147

 

108

     

Financiële baten

 

9

 

8

Financiële lasten

 

-30

 

-36

Resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures

 

-2

 

-1

Resultaat voor belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

 

124

 

79

     

Belastingen

 

-31

 

-23

     

Resultaat na belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

 

93

 

56

Resultaat na belastingen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

 

-

 

176

Resultaat na belastingen

 

93

 

232