Financiële gang van zaken 

Algemeen

Het resultaat na belastingen over het eerste halfjaar 2017 is in vergelijking met dezelfde periode in 2016 € 139 miljoen lager en is uitgekomen op € 93 miljoen. Voor de vergelijking met 2016 dient vermeld te worden dat het resultaat over 2016 een boekwinst van € 176 miljoen op de verkoop van Endinet aan Enexis bevatte. Dit is onderdeel van de ruilverkaveling tussen Alliander en Enexis. Het resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten exclusief bijzondere posten en fair value mutaties bedraagt € 94 miljoen en is hiermee € 30 miljoen hoger in vergelijking met dezelfde periode in 2016. Dit is met name het gevolg van een hogere gereguleerde omzet, deels tenietgedaan door hogere kosten voor inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten en hogere afschrijvingen bij een hogere geactiveerde productie.

De nettoschuldpositie is gestegen met € 176 miljoen naar € 1.869 miljoen (31 december 2016: € 1.693 miljoen). De toename van de schuld is het gevolg van een negatieve vrije kasstroom en het uitbetaalde dividend over 2016. De solvabiliteit is ultimo het eerste halfjaar 2017 57% (31 december 2016: 59%).