Winst-en-verliesrekening

Bedrijfsopbrengsten

De bedrijfsopbrengsten over het eerste halfjaar van 2017 zijn ten opzichte van het eerste halfjaar van 2016 gestegen met € 61 miljoen naar € 909 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door een toename van de gereguleerde omzet met € 56 miljoen, vrijwel volledig als gevolg van hogere gereguleerde tarieven (€ 50 miljoen) en een toename van het aantal aansluitingen en de getransporteerde volumes (€ 6 miljoen). De toename van de gereguleerde tarieven is grotendeels het gevolg van de in de tarieven ingerekende vergoeding voor precariokosten.

Bedrijfskosten

De totale bedrijfskosten over het eerste halfjaar van 2017 zijn uitgekomen op € 762 miljoen (eerste halfjaar 2016: € 740 miljoen). De stijging van de bedrijfskosten van € 22 miljoen is met name veroorzaakt door:

  • toename van de personeelskosten (zowel eigen als ingehuurd personeel) met totaal € 18 miljoen. Dit betreft voornamelijk een toename van het aantal fte’s door opschaling van technisch geschoold personeel bij Liander en Liandon en een groei van Alliander’s activiteiten in het kader van de energietransitie. Ook CAO-stijgingen en dotaties aan personeelsgerelateerde voorzieningen hebben geleid tot hogere personeelskosten;

  • toename van de afschrijvingen met € 10 miljoen, onder meer door het hogere investeringsniveau van de afgelopen jaren en versnelde afschrijvingen op meetinrichtingen als gevolg van de (versnelde) grootschalige aanbieding van de slimme meter;

  • toename van de kosten voor inkoop elektriciteit met € 8 miljoen door met name hogere tarieven (€ 5 miljoen), hogere volumes (€ 1 miljoen) en afrekeningen over voorgaande jaren (€ 1 miljoen);

  • de stijging van de bedrijfskosten is deels gecompenseerd door de stijging van de geactiveerde productie met € 10 miljoen door een toename van eigen uren voor te activeren productie als gevolg van toegenomen activiteiten.

Financiële baten en lasten

In het eerste halfjaar van 2017 komen de financiële baten en lasten per saldo uit op een last van € 21 miljoen (eerste halfjaar van 2016: € 28 miljoen). De daling is met name het gevolg van herfinancieringen tegen een lagere rente.

Resultaten deelnemingen en joint ventures

Het resultaat deelnemingen en joint ventures is over het eerste halfjaar van 2017 € -2 miljoen (eerste halfjaar van 2016: € -1 miljoen).

Belastingen

De effectieve belastingdruk (de belastingdruk uitgedrukt als percentage van het resultaat voor belastingen exclusief het resultaat na belastingen uit deelnemingen en joint ventures) bedraagt 28,8% in het eerste halfjaar van 2017 (eerste halfjaar van 2016: 29,1%). Ten opzichte van de nominale druk van 25% wordt het verschil veroorzaakt door het neerwaartse effect van met name fiscale investeringsregelingen, hetgeen deels wordt gecompenseerd door niet aftrekbare kosten en niet gewaardeerde fiscale verliezen van buitenlandse activiteiten.