Bijzondere posten en fair value mutaties

De resultaten van Alliander kunnen worden beïnvloed door bijzondere posten en fair value mutaties. Bijzondere posten worden door Alliander gedefinieerd als posten die – in de opinie van het management – niet direct voortvloeien uit de reguliere bedrijfsvoering en/of die qua aard en omvang dusdanig significant zijn dat deze voor een goede analyse van de onderliggende resultaten apart moeten worden beschouwd.

Gerapporteerde cijfers en cijfers exclusief bijzondere posten en fair value mutaties

   

1e halfjaar

  

€ miljoen

Gerapporteerd

Bijzondere posten en fair value mutaties

Exclusief bijzondere posten en fair value mutaties

 

2017

2016

2017

2016

2017

2016

Netto-omzet

838

783

-

-

838

783

Overige baten

71

65

-

-

71

65

Totaal kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten

-673

-649

-1

-11

-672

-638

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-192

-182

-

-

-192

-182

Geactiveerde eigen productie

103

91

-

-

103

91

       

Bedrijfsresultaat (EBIT)

147

108

-1

-11

148

119

       

Financiële baten/(lasten)

-21

-28

-

-

-21

-28

Resultaat deelnemingen en joint ventures

-2

-1

-

-

-2

-1

Resultaat voor belastingen

124

79

-1

-11

125

90

       

Belastingen

-31

-23

-

3

-31

-26

       

Resultaat na belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

93

56

-1

-8

94

64

Resultaat na belasting uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

-

176

-

176

-

-

Resultaat na belastingen

93

232

-1

168

94

64

Toelichting bijzondere posten

De bijzondere last in de kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten in het eerste halfjaar van 2017 (€ 1 miljoen) heeft te maken met kosten in verband met organisatieaanpassingen (eerste half jaar van 2016: € 2 miljoen).

In het eerste half jaar van 2016 was daarnaast een post van € 5 miljoen opgenomen met betrekking tot project- en integratiekosten inzake de aankoop van de netwerken in Friesland en de Noordoostpolder en een post van € 4 miljoen inzake advieskosten met betrekking tot deze transactie. Gezien het bijzondere karakter van de ruilverkaveling werden deze kosten verantwoord als bijzondere post in het resultaat. Omdat de transactie reeds in 2016 volledig is afgerond, zijn deze kosten in 2017 niet van toepassing

Het belastingeffect op de bijzondere posten en fair value mutaties is verantwoord onder de belastingen.

Het resultaat na belasting uit beëindigde bedrijfsactiviteiten van € 176 miljoen uit het eerste half jaar van 2016 had volledig betrekking op de boekwinst van de verkoop van Endinet aan Enexis. Hierbij kan worden opgemerkt dat voor de boekwinst de deelnemingsvrijstelling van toepassing was.