Financiering en kredietwaardigheid

Financieel beleid

Het financieel beleid van Alliander richt zich op een balans tussen bescherming van obligatiehouders en andere verschaffers van vreemd vermogen en een adequaat aandeelhoudersrendement, met behoud van de flexibiliteit om de onderneming te laten groeien en te kunnen investeren. Het financiële kader waarbinnen Alliander opereert is gebaseerd op de vier ratio’s zoals opgenomen in de doelstelling en prestaties onder het financieel beleid. Per 30 juni 2017 wordt voor alle ratio’s aan de gestelde norm voldaan.

Algemene uitgangspunten van het financieel beleid zijn het zorgdragen voor een evenwichtig aflossingsschema, het beschikken over gecommitteerde kredietfaciliteiten en het aanhouden van voldoende liquide middelen. Met het opereren binnen het financiële kader en de algemene uitgangspunten wordt een solide A rating profiel gehandhaafd.

Nettoschuldpositie en financiering

De nettoschuldpositie per 30 juni 2017, op basis van IFRS, bedraagt € 1.621 miljoen (31 december 2016: € 1.445 miljoen) en op basis van het financieel beleid van Alliander € 1.869 miljoen (31 december 2016: € 1.693 miljoen). Afwijkend van IFRS wordt voor de berekening van de ratio's de in 2013 uitgegeven achtergestelde eeuwigdurende obligatielening voor 50% als eigen vermogen en voor 50% als vreemd vermogen aangemerkt. De stijging van € 176 miljoen is met name het gevolg van het uitbetaalde dividend over 2016 van € 104 miljoen in april 2017 en de daling van de kasstroom uit operationele activiteiten.

Reconciliatie nettoschuldpositie

€ miljoen

30 juni 2017

31 december 2016

Langlopende financiële verplichtingen

1.478

 

1.483

 

Kortlopende financiële verplichtingen

282

 

81

 

Verplichtingen uit hoofde van financiële leases

156

 

168

 

Brutoschuldpositie

 

1.916

 

1.732

     

Liquide middelen

82

 

48

 

Kortlopende financiële activa

3

 

15

 

Beleggingen die dienen ter dekking van leaseverplichtingen uit hoofde van cross border leases

210

 

224

 

Totaal liquide middelen en beleggingen

 

295

 

287

     

Nettoschuldpositie volgens de jaarrekening (IFRS)

 

1.621

 

1.445

     

50% van de achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

 

248

 

248

     

Nettoschuldpositie volgens financieel beleid Alliander

 

1.869

 

1.693

Kredietfaciliteiten

Ultimo juni 2017 heeft Alliander de beschikking over een Revolving Credit Facility (RCF) met een totaalbedrag van € 600 miljoen en een looptijd tot eind juli 2022. Onder de RCF is per 30 juni 2017, evenals per 31 december 2016, niet getrokken. Daarnaast heeft Alliander een EMTN programma van € 3 miljard waaronder per 30 juni 2017 voor € 1,4 miljard (per 31 december 2016: € 1,4 miljard) aan obligaties is uitgegeven en een ECP-programma van € 1,5 miljard waaronder per 30 juni 2017 voor ECP € 276 miljoen is uitgegeven aan kortlopende leningen (per 31 december 2016: € 75 miljoen).

De aflossingen in de eerste helft van 2017 hebben met name bestaan uit het lopende ECP-programma (aflossing van kortlopende uitgiften in januari, februari, maart en mei 2017). De aflossingen in de komende jaren bestaan met name uit de obligatieleningen met betrekking tot het EMTN-programma.