Verklaring Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur verklaart, voor zover bekend, dat:

  1. De geconsolideerde halfjaarcijfers 2017 een getrouw beeld geven van de activa, de passiva, de financiële positie en de winst van Alliander N.V. en de gezamenlijk in de consolidatie opgenomen ondernemingen; en

  2. Het verslag van de Raad van Bestuur een getrouw overzicht geeft omtrent de toestand op de balansdatum, de belangrijkste gebeurtenissen gedurende het halve boekjaar en een beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden voor de overige zes maanden van het boekjaar 2017 van Alliander N.V. en de gezamenlijk in de consolidatie opgenomen ondernemingen.

Arnhem, 26 juli 2017

Mr. I.D. (Ingrid) Thijssen lid en Chief Operating Officer (COO)

Ir. P.C.(Peter) Molengraaf, MBA voorzitter en Chief Executive Officer (CEO)

Drs. M.R. (Mark) van Lieshout lid en Chief Financial Officer (CFO)

Raad van Bestuur

Peter Molengraaf[1], CEO
Ingrid Thijssen, CEO a.i., COO
Mark van Lieshout, CFO

  • 1 Peter Molengraaf, voorzitter van de Raad van Bestuur, is met ingang van 13 maart 2017 gedurende een periode van zes (6) maanden tot eind augustus afwezig in verband met een sabbatical. Hij blijft gedurende zijn sabbatical ingeschreven als statutair bestuurder van Alliander N.V. Peter Molengraaf is als gevolg van dit sabbatical in het kader van de taakverdeling ontheven van het dagelijks bestuur van de vennootschap; deze taken berusten bij de andere bestuurders.