Financiële kerncijfers

  

1e halfjaar

€ miljoen tenzij anders vermeld

 

2018

2017 1

Netto-omzet

 

952

886

Overige baten

 

121

23

Bedrijfskosten

 

780

762

Bedrijfsresultaat

 

293

147

Resultaat na belastingen

 

227

93

Resultaat na belastingen exclusief bijzondere posten en fair value mutaties

 

125

94

Investeringen in materiële vaste activa

 

345

292

Kasstroom uit operationele activiteiten

 

266

152

    
  

30 juni 2018

31 december 2017

Totaal activa

 

8.383

8.069

Totaal eigen vermogen

 

4.117

3.942

Nettoschuldpositie2

 

1.963

1.888

ROIC3

 

5,1%

4,6%

  • 1 Als gevolg van de implementatie van IFRS 15 vanaf 1 januari 2018 zijn de amortisaties van de aansluitbijdragen geherrubriceerd van de Overige baten naar de Netto-omzet. De vergelijkende cijfers over 2017 zijn aangepast.
  • 2 De nettoschuldpositie wordt gevormd door de rentedragende schulden verminderd met de liquide middelen en beleggingen die vrij ter beschikking staan.
  • 3 De return-on-invested-capital (ROIC) betreft het 12-maands bedrijfsresultaat gecorrigeerd voor bijzondere posten en fair value mutaties, aandeel in resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures en belastingen, gedeeld door het gemiddeld geïnvesteerde vermogen (= som boekwaarde immateriële, materiële en financiële vaste activa en werkkapitaal minus vooruitontvangen opbrengsten).