Geconsolideerd kasstroomoverzicht

  

1e halfjaar

 

€ miljoen

2018

 

2017

 

Kasstroom uit operationele activiteiten

    

Resultaat na belastingen

 

227

 

93

Aanpassingen voor:

    

- financiële baten en lasten

 

21

 

21

- belastingen

 

45

 

31

- resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures

 

-

 

2

- afschrijvingen, amortisaties en bijzondere waardeverminderingen

 

164

 

159

- boekresultaat verkoop Allego

 

-106

 

-

     

Veranderingen in werkkapitaal:

    

- voorraden

1

 

-8

 

- handels- en overige vorderingen

-36

 

-19

 

- handelsschulden en overlopende passiva

-8

 

-29

 

Totaal veranderingen in werkkapitaal

 

-43

 

-56

     

Mutatie belastinglatenties, voorzieningen, derivaten en overig

 

18

 

-21

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

 

326

 

229

     

Betaalde rente

-22

 

-23

 

Ontvangen rente

2

 

1

 

Betaalde (ontvangen) winstbelasting

-40

 

-55

 

Totaal

 

-60

 

-77

     

Kasstroom uit operationele activiteiten

 

266

 

152

     

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

    

Investeringen in materiële vaste activa

-345

 

-292

 

Bijdrage investeringen van derden

50

 

47

 

Verkoop deelnemingen

110

 

-

 
     

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

 

-185

 

-245

     

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

    

Aflossing achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

-412

 

-

 

Uitgifte achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

495

 

-

 

Opgenomen langlopende- en kasgeld leningen

174

 

-

 

Aflossing op langlopende opgenomen leningen

-5

 

-5

 

Aangetrokken (afgeloste) ECP financiering

-50

 

221

 

Verstrekte leningen

-5

 

-

 

(Aflossing op) verstrekte langlopende leningen

4

 

-

 

Ontvangen (uitgezette) kortlopende deposito's

-

 

15

 

Betaald dividend

-92

 

-104

 

Vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

-14

 

-

 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

 

95

 

127

     

Nettokasstroom

 

176

 

34

     

Liquide middelen per 1 januari

 

101

 

48

Nettokasstroom

 

176

 

34

     

Liquide middelen per 30 juni

 

277

 

82