Geconsolideerde winst-en-verliesrekening

 

1e halfjaar

€ miljoen

2018

 

2017 1

 

Netto-omzet

952

 

886

 

Overige baten

121

 

23

 
     

Totaal bedrijfsopbrengsten

 

1.073

 

909

     

Bedrijfskosten

    

Kosten van inkoop en uitbesteed werk

-210

 

-196

 

Personeelskosten

-253

 

-243

 

Externe personeelskosten

-76

 

-73

 

Overige bedrijfskosten

-162

 

-161

 

Totaal kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten

-701

 

-673

 
     

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen vaste activa

-198

 

-192

 

Af: Werk uitgevoerd door de groep en gekapitaliseerd als materiële vaste activa in uitvoering

119

 

103

 

Totaal bedrijfskosten

 

-780

 

-762

     

Bedrijfsresultaat

 

293

 

147

     

Financiële baten

 

7

 

9

Financiële lasten

 

-28

 

-30

Resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures

 

-

 

-2

Resultaat voor belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

 

272

 

124

     

Belastingen

 

-45

 

-31

     

Resultaat na belastingen

 

227

 

93

  • 1 Als gevolg van de implementatie van IFRS 15 vanaf 1 januari 2018 zijn de amortisaties van de aansluitbijdragen geherrubriceerd van de Overige baten naar de Netto-omzet. De vergelijkende cijfers over 2017 zijn aangepast.