Verklaring Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur verklaart, voor zover bekend, dat:

  1. De geconsolideerde halfjaarcijfers 2018 een getrouw beeld geven van de activa, de passiva, de financiële positie en de winst van Alliander N.V. en de gezamenlijk in de consolidatie opgenomen ondernemingen; en

  2. Het verslag van de Raad van Bestuur een getrouw overzicht geeft omtrent de toestand op de balansdatum, de belangrijkste gebeurtenissen gedurende het halve boekjaar en een beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden voor de overige zes maanden van het boekjaar 2018 van Alliander N.V. en de gezamenlijk in de consolidatie opgenomen ondernemingen.

Arnhem, 25 juli 2018
Raad van Bestuur
Ingrid Thijssen, CEO
Mark van Lieshout, CFO