Doelstellingen en prestaties

Veiligheid

KPI

 

Resultaten 30 juni 2019

 

Doelstellingen ultimo 2019

 

Resultaten 31 december 2018

LTIF (lost time injury frequency)

 

1,2

 

-1

 

1,4

Klanten

KPI

 

Resultaten 30 juni 2019

 

Doelstellingen ultimo 2019

 

Resultaten 31 december 2018

Klantgemak

 

Consumenten 53,1% 

Zakelijke klanten 32,6%

 

Klantgemak gemeten door de NES score is hoger dan 50,0% (consument) en 40,0% (zakelijke markt)

 

Consumenten 50,3%

Zakelijke klanten 37,9%

Uitvalduur elektriciteit (in minuten)

 

23,5

 

Maximaal 22

 

30,6

Het aantal unieke kabelnummers met meer dan vijf storingen

 

8

 

Maximaal 17

 

17

Aanbieden Slimme meter

 

365.000

 

Minimaal 585.000 adressen

Target 30 juni 2019: 299.000

 

644.000

Medewerkers

KPI

 

Resultaten 30 juni 2019

 

Doelstellingen ultimo 2019

 

Resultaten 31 december 2018

Score medewerkersonderzoek2

 

-

 

Minimaal 75

 

70

Verzuim medewerkers

 

4,3%

 

Maximaal 4,3%

 

4,7%

Vrouwen in leidinggevende posities

 

28,1%

 

Minimaal 29,3%

 

28,8%

Medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt

 

40

 

Minimaal 100

Target 30 juni 2019: 50

 

95

Aandeelhouders en investeerders

KPI

 

Resultaten 30 juni 2019

 

Doelstellingen ultimo 2019

 

Resultaten 31 december 2018

Behoud solide rating

 

S&P: AA-/
A-1+/stable outlook
Moody’s: Aa2/
P-1/stable outlook

 

Handhaven solide A rating profiel

 

S&P: AA-/
A-1+/stable outlook
Moody’s: Aa2/
P-1/stable outlook

Financieel beleid3

      

FFO/Nettoschuld

 

28,3%

 

> 20%

 

32,2%

Rentedekking

 

13,4

 

> 3,5

 

12,9

Nettoschuld / (nettoschuld + eigen vermogen)

 

36,8%

 

< 60%

 

33,8%

Solvabiliteit

 

53,7%

 

> 30%

 

57,3%

Duurzaamheid

      

CO2-uitstoot eigen bedrijfsvoering4

 

129 kton

 

Maximaal 277 kton

Target 30 juni 2019: 137 kton

 

288 kton

Circulair ingekocht

 

20,7%

 

Minimaal 25%

Target 30 juni 2019: 20,7%

 

16,5%

  • 1 Voor de KPI LTIF wordt geen target vastgesteld. Dit is ingegeven vanuit het streven van "0" ongevallen met verzuim. 
  • 2 Er wordt jaarlijks één meting gedaan waarvan de score volgt in het 2e halfjaar van 2019.
  • 3 Het financieel kader waarbinnen Alliander opereert is gebaseerd op vier ratios zoals weergegeven in de tabel. Deze ratio’s zijn berekend volgens de uitgangspunten van ons financieel beleid. Deze uitgangspunten wijken op twee punten af van de rubricering onder IFRS: 1. De achtergestelde eeuwigdurende obligatielening is volgens IFRS verantwoord als eigen vermogen, volgens de uitgangspunten van ons financieel beleid wordt dit instrument als 50% vreemd vermogen en als 50% eigen vermogen aangemerkt. 2. De ratio Funds From Operations (FFO)/nettoschuldpositie betreft het 12-maands resultaat na belastingen, gecorrigeerd voor de mutaties in de actieve en passieve belastinglatenties, de bijzondere posten en fair value mutaties, verhoogd met het saldo afschrijvingen en amortisaties op de materiële en immateriële vaste activa en vooruitontvangen opbrengsten en gedeeld door de nettoschuldpositie. De ratio rentedekking betreft het 12-maands resultaat na belastingen, gecorrigeerd voor de mutaties in de actieve en passieve belastinglatenties en de bijzondere posten en fair value mutaties, verhoogd met de afschrijvingen op de materiële en immateriële vaste activa en het saldo financiële baten en lasten gedeeld door het saldo financiële baten en lasten gecorrigeerd voor bijzondere posten en fair value mutaties. Onder solvabiliteit wordt verstaan het eigen vermogen inclusief het resultaat van de periode gedeeld door het balanstotaal minus de verwachte dividenduitkering lopend boekjaar en de vooruitontvangen opbrengsten.
  • 4 De doelstelling voor CO2-uitstoot voor 2019 is herrekend volgens de meest recente emissiefactoren.