Financiële kerncijfers

  

1e halfjaar

€ miljoen tenzij anders vermeld

 

2019

2018

Netto-omzet

 

952

952

Overige baten

 

19

121

Bedrijfskosten

 

785

780

Bedrijfsresultaat

 

186

293

Resultaat na belastingen

 

121

227

Resultaat na belastingen exclusief bijzondere posten en fair value mutaties

 

122

125

Investeringen in materiële vaste activa

 

402

345

Kasstroom uit operationele activiteiten

 

249

266

    
  

30 juni 2019

31 december 2018

Totaal activa

 

8.819

8.345

Totaal eigen vermogen

 

4.093

4.129

Nettoschuldpositie1

 

2.203

1.907

ROIC2

 

5,2%

5,4%

  • 1 De nettoschuldpositie wordt gevormd door de rentedragende schulden verminderd met de liquide middelen en beleggingen die vrij ter beschikking staan.
  • 2 De return-on-invested-capital (ROIC) betreft het 12-maands bedrijfsresultaat gecorrigeerd voor bijzondere posten en fair value mutaties, aandeel in resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures en belastingen, gedeeld door het gemiddeld geïnvesteerde vermogen (= som boekwaarde immateriële, materiële en financiële vaste activa en werkkapitaal minus vooruitontvangen opbrengsten).