Geconsolideerd kasstroomoverzicht

  

1e halfjaar

 

€ miljoen

2019

 

2018

 

Kasstroom uit operationele activiteiten

    

Resultaat na belastingen

 

121

 

227

Aanpassingen voor:

    

- financiële baten en lasten

 

22

 

21

- belastingen

 

42

 

45

- resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures

 

1

 

-

- afschrijvingen, amortisaties en bijzondere waardeverminderingen

 

185

 

164

- boekresultaat verkoop Allego

 

-

 

-106

     

Veranderingen in werkkapitaal:

    

- voorraden

4

 

1

 

- handels- en overige vorderingen

-28

 

-36

 

- handelsschulden en overlopende passiva

-9

 

-8

 

Totaal veranderingen in werkkapitaal

 

-33

 

-43

     

Mutatie belastinglatenties, voorzieningen, derivaten en overig

 

-16

 

18

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

 

322

 

326

     

Betaalde rente

-20

 

-22

 

Ontvangen rente

1

 

2

 

Betaalde winstbelasting

-54

 

-40

 

Totaal

 

-73

 

-60

     

Kasstroom uit operationele activiteiten

 

249

 

266

     

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

    

Investeringen in materiële vaste activa

-402

 

-345

 

Bijdrage investeringen van derden

58

 

50

 

Verkoop deelnemingen

-

 

110

 
     

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

 

-344

 

-185

     

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

    

Aflossing achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

-

 

-412

 

Uitgifte achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

-

 

495

 

Opgenomen langlopende- en kasgeld leningen

-

 

174

 

Aflossing op opgenomen langlopende leningen

-14

 

-5

 

Uitgifte EMTN

296

 

-

 

Aangetrokken (afgeloste) ECP

150

 

-50

 

Verstrekte langlopende leningen

-1

 

-5

 

Aflossing op verstrekte langlopende leningen

3

 

4

 

Ontvangen (uitgezette) kortlopende deposito's

-200

 

-

 

Betaald dividend

-150

 

-92

 

Vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

-

 

-14

 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

 

84

 

95

     

Nettokasstroom

 

-11

 

176

     

Liquide middelen per 1 januari

 

140

 

101

Nettokasstroom

 

-11

 

176

     

Liquide middelen per 30 juni

 

129

 

277