Financiële gang van zaken

Algemeen

Het resultaat na belastingen over het eerste halfjaar 2019 is in vergelijking met dezelfde periode in 2018 € 106 miljoen lager en is uitgekomen op € 121 miljoen. De belangrijkste oorzaak voor het lagere resultaat is de boekwinst op de verkoop van Allego in 2018. In het eerste halfjaar van 2018 is een boekwinst van € 106 miljoen verantwoord, welke op basis van de definitieve afrekening ultimo 2018 is bijgesteld naar € 105 miljoen. Deze boekwinst buiten beschouwing latend is sprake van een vergelijkbaar bedrijfsresultaat. 

Het resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten exclusief bijzondere posten en fair value mutaties bedraagt € 122 miljoen en is hiermee € 2 miljoen lager in vergelijking met dezelfde periode in 2018. De nettoschuldpositie is gestegen met € 296 miljoen naar € 2.203 miljoen (31 december 2018: € 1.907 miljoen). Reden voor deze stijging is de lagere operationele kasstroom ten opzichte van de investeringen in combinatie met de dividenduitkering van € 150 miljoen en de opname van € 59 miljoen aan leaseverplichtingen als gevolg van de implementatie van IFRS 16 vanaf 1 januari 2019. De solvabiliteit bedraagt ultimo het eerste halfjaar 2019 53,7% (31 december 2018: 57,3%).