Bijzondere posten en fair value mutaties

De resultaten van Alliander kunnen worden beïnvloed door bijzondere posten en fair value mutaties. Bijzondere posten worden door Alliander gedefinieerd als posten die – in de opinie van het management – niet direct voortvloeien uit de reguliere bedrijfsvoering en/of die qua aard en omvang dusdanig significant zijn dat deze voor een goede analyse van de onderliggende resultaten apart moeten worden beschouwd.

Gerapporteerde cijfers en cijfers exclusief bijzondere posten en fair value mutaties

   

1e halfjaar

  

€ miljoen

Gerapporteerd

Bijzondere posten en fair value mutaties

Exclusief bijzondere posten en fair value mutaties

 

2019

2018

2019

2018

2019

2018

Netto-omzet

952

952

-

-

952

952

Overige baten

19

121

-

106

19

15

Totaal kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten

-693

-701

-2

-5

-691

-696

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-220

-198

-

-

-220

-198

Geactiveerde eigen productie

128

119

-

-

128

119

       

Bedrijfsresultaat (EBIT)

186

293

-2

101

188

192

       

Financiële baten/(lasten)

-22

-21

-

-

-22

-21

Resultaat deelnemingen en joint ventures

-1

-

-

-

-1

-

Resultaat voor belastingen

163

272

-2

101

165

171

       

Belastingen

-42

-45

1

1

-43

-46

       

Resultaat na belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

121

227

-1

102

122

125

       

Resultaat na belastingen

121

227

-1

102

122

125

Toelichting bijzondere posten

De bijzondere last in de kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten in het eerste half jaar van 2019 bedraagt € 2 miljoen en heeft betrekking op reorganisatiekosten (2018: € 5 miljoen).

De bijzondere bate in het eerste halfjaar van 2018 (€ 106 miljoen) bestond uit de verkoop van Allego. De boekwinst is ultimo 2018 op basis van de definitieve afrekening vastgesteld op € 105 miljoen.

Het belastingeffect op de bijzondere posten en fair value mutaties is verantwoord onder de belastingen.