Financiering en kredietwaardigheid

Financieel beleid

Het financieel beleid van Alliander richt zich op een balans tussen bescherming van obligatiehouders en andere verschaffers van vreemd vermogen en een adequaat aandeelhoudersrendement, met behoud van de flexibiliteit om de onderneming te laten groeien en te kunnen investeren. Het financiële kader waarbinnen Alliander opereert is gebaseerd op de vier ratio’s zoals opgenomen in de doelstelling en prestaties onder het financieel beleid. Per 30 juni 2019 wordt voor alle ratio’s aan de gestelde norm voldaan.

Algemene uitgangspunten van het financieel beleid zijn het zorgdragen voor een evenwichtig aflossingsschema, het beschikken over gecommitteerde kredietfaciliteiten en het aanhouden van voldoende liquide middelen. Met het opereren binnen het financiële kader en de algemene uitgangspunten wordt minimaal een solide A rating profiel gehandhaafd.

Nettoschuldpositie en financiering

De nettoschuldpositie per 30 juni 2019, op basis van IFRS, bedraagt € 1.955 miljoen (31 december 2018: € 1.659 miljoen) en op basis van het financieel beleid van Alliander € 2.203 miljoen (31 december 2018: € 1.907 miljoen). Afwijkend van IFRS wordt voor de berekening van de ratio's de in 2018 uitgegeven achtergestelde eeuwigdurende obligatielening voor 50% als eigen vermogen en voor 50% als vreemd vermogen aangemerkt. De stijging van € 296 miljoen is met name het gevolg van de lagere operationele kasstroom ten opzichte van de investeringen in combinatie met het betaalde dividend in 2019 van € 150 miljoen en de opname van € 59 miljoen aan leaseverplichtingen als gevolg van de implementatie van IFRS 16.

Reconciliatie nettoschuldpositie

€ miljoen

30 juni 2019

31 december 2018

Langlopende financiële verplichtingen

1.765

 

1.475

 

Kortlopende financiële verplichtingen

475

 

321

 

Verplichtingen uit hoofde van leases

201

 

159

 

Brutoschuldpositie

 

2.441

 

1.955

     

Liquide middelen

129

 

140

 

Kortlopende financiële activa

200

 

-

 

Beleggingen in obligaties

157

 

156

 

Totaal liquide middelen en beleggingen

 

486

 

296

     

Nettoschuldpositie volgens de jaarrekening (IFRS)

 

1.955

 

1.659

     

50% van de achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

 

248

 

248

     

Nettoschuldpositie volgens financieel beleid Alliander

 

2.203

 

1.907

Kredietfaciliteiten

Op 17 juni 2019 heeft Alliander voor een bedrag van € 300 miljoen aan groene obligaties uitgegeven. De obligaties hebben een looptijd van 13 jaar. De uitgifte vond plaats tegen een uitgifteprijs van 98,628% en een couponrente van 0,875%. De opbrengsten zijn gebruikt voor herfinanciering van investeringen in de slimme meter en dan met name de Fair Meter. De Fair Meter is het resultaat van een samenwerking van netbeheerder Liander met partijen uit de sector om de slimme meter te verduurzamen. Bij de ontwikkeling is gelet op het gebruik van duurzame materialen, de herkomst van grondstoffen, de circulariteit van de meter en arbeidsomstandigheden in de productketen waaronder de uitsluiting van kinderarbeid. Het is de tweede groene obligatie die door Alliander is uitgegeven. De eerste groene obligatie werd in 2016 uitgegeven om slimme netten (waaronder ook slimme meters) en de duurzame nieuwbouw in Duiven te herfinancieren.

In overeenstemming met Alliander’s risicomanagementbeleid heeft Alliander maatregelen genomen om het renterisico, verbonden aan de nieuwe EMTN financiering van € 300 miljoen, te mitigeren. Hiervoor zijn in de aanloop naar de obligatie-uitgifte een tweetal forward starting renteswaps afgesloten. Op het moment van uitgifte van de obligatielening zijn beide renteswaps afgewikkeld. Hiermee is bereikt dat in de aanloop naar de obligatie-uitgifte het renterisico voor een groot deel is gemitigeerd. Het negatieve resultaat van de afwikkeling ad € 3 miljoen is onder aftrek van latente belastingen opgenomen in de kasstroom hedge reserve in het eigen vermogen. De aldus opgebouwde kasstroom hedge reserve zal vrijvallen in de winst- en verliesrekening gedurende de looptijd van de EMTN (tot 24 juni 2032).

Ultimo juni 2019 heeft Alliander de beschikking over een Revolving Credit Facility (RCF) met een totaalbedrag van € 600 miljoen en een looptijd tot eind juli 2023. Onder de RCF is per 30 juni 2019, evenals per 31 december 2018, niet getrokken. Daarnaast heeft Alliander een EMTN programma van € 3 miljard waaronder per 30 juni 2019 voor € 1,7 miljard (per 31 december 2018: € 1,4 miljard) aan obligaties is uitgegeven en een ECP-programma van € 1,5 miljard waaronder per 30 juni 2019 voor € 150 miljoen is uitgegeven aan kortlopende leningen (per 31 december 2018: nihil).

De aflossingen in de eerste helft van 2019 hadden met name betrekking op ECP- en kasgeldleningen. De aflossingen in de komende jaren bestaan met name uit de obligatieleningen met betrekking tot het EMTN-programma.

Aflossingsschema rentedragende leningen