Juridische procedures en claims 

Alliander heeft per balansdatum en direct na balansdatum een aantal claims ontvangen. Daarnaast is Alliander per balansdatum betrokken bij een aantal rechtszaken voortvloeiend uit reguliere bedrijfsactiviteiten. Deze claims/ rechtszaken kunnen eventueel bij een nadelige uitspraak een materieel effect hebben op de cijfers van Alliander. Voor zover noodzakelijk geacht zijn hiervoor voorzieningen getroffen. Een paar belangrijke onderwerpen wordt hieronder kort toegelicht.

Liander is betrokken bij diverse procedures die verband houden met het aansluiten binnen de 18 weken termijn, de beperkte transportcapaciteit en het opknippen van zonneparken. Verder is Liander met een aantal gemeenten verwikkeld in juridische geschillen inzake precario, in totaal betreft het een potentieel door Liander terug te vorderen bedrag van € 1 miljoen. Gezien de onzekerheden zijn deze vorderingen niet verantwoord in de balans per 30 juni 2019.