Risicomanagement

Het werk dat Alliander verzet om energie voor iedereen betrouwbaar, betaalbaar en bereikbaar te houden, gaat gepaard met risico’s. Bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid of financiën. Dat er risico’s zijn, is onvermijdelijk. Belangrijk is echter om inzicht te hebben en te houden in deze risico’s. Dit helpt ons bij de keuze voor risicobeheersing en het op een verantwoorde wijze realiseren van onze strategische doelstellingen.

Alliander hecht grote waarde aan goed risicomanagement. Het zorgt voor voldoende zekerheid om onze strategische doelstellingen op een verantwoorde manier te behalen. Daarvoor gebruiken wij een raamwerk voor risicomanagement met daarin onze principes. Hierdoor stellen we onze organisatie in staat om bij te sturen en te verbeteren en kan Alliander voldoen aan wet- en regelgeving. De risico's worden frequent besproken door de Raad van Bestuur en met de Raad van Commissarissen. De mogelijke impact op onze strategische doelen en de waarschijnlijkheid van optreden bepalen wat we als onze belangrijkste risico's definiëren.

  • 1Veiligheid →
  • 2Realisatie werkpakket →
  • 3Onvoldoende langetermijnoriëntatie van wet- en regelgeving →
  • 4Cybercriminaliteit →
  • 5Privacy energiedata →
  • 6Benodigde capaciteit en competenties →
  • 7Anticiperen op en bijbenen van de energietransitie ↑
1 2 3 4 5 6 7

Veiligheid →

Wat is het risico?

Als netwerkbedrijf zijn wij verantwoordelijk voor de regionale distributie van energie, zoals elektriciteit, (bio)gas en warmte. Deze activiteiten brengen risico's met zich mee voor de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers, aannemers en klanten en omgeving. Wanneer er onvoldoende veiligheidswerkinstructies (VWI), kwaliteitsveiligheid, veiligheidsmaatregelen en veiligheidsbewustzijn (kennis van) aanwezig zijn, wordt de kans op ongevallen groter. Ook het handelen van derden die in opdracht van Alliander werkzaamheden uitvoeren, kan leiden tot veiligheidsrisico's.

Hoe wordt het gemanaged?

We werken in de basis aan veiligheid door in te zetten op het borgen van de veiligheid van onze netten, veilig te werken aan de netten en te werken aan veiligheidsbewustzijn. We borgen de veiligheid van onze netten door veiligheidsrisico’s integraal mee te wegen bij het opstellen van het onderhouds- en vervangingsplan van onze netten.

Veilig werken aan de netten krijgt vorm door collega’s met opleiding en instructie voor te bereiden op het werken aan assets en te zorgen dat ze toegerust zijn met de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen. Tenslotte werken we aan veiligheidsbewustzijn door op de werkvloer het gesprek te voeren over veilig werken en te leren van incidenten. We streven ernaar dat veilig denken en handelen een vanzelfsprekend onderdeel van het werk is.

Realisatie werkpakket →

Wat is het risico?

Als gevolg van de economische groei en de energietransitie ontwikkelt het werkvolume zich explosief en stijgt dit sneller dan verwacht. Tegelijkertijd maakt de krappe arbeidsmarkt voor technisch personeel (in combinatie met de lange opleidingstijd) het lastig om snel op te schalen in capaciteit. Dit heeft tot gevolg dat we (een deel van het) werk niet kunnen doen of moeten doorschuiven. Dit leidt er mogelijk toe dat we klanten later aansluiten dan gewenst en dat ‘technisch werk’ aan de netten achterstand oploopt wat een negatief effect kan hebben op de storingsgevoeligheid.

Hoe wordt het gemanaged?

We werken aan het verminderen van het capaciteitstekort door in te zetten op drie aspecten: ten eerste proberen we meer werk te voorkomen door de gerichte toepassing van innovaties. Ten tweede verhogen we de productiviteit door het werk te vereenvoudigen, beter te organiseren en beter te plannen en door in te zetten op kritieke functiegroepen en werk integraal uit te besteden. Tenslotte managen we de verwachtingen van het niet kunnen realiseren van (een deel) van ons werkpakket door goede communicatie naar en afstemming met onze stakeholders.

Onvoldoende langetermijnoriëntatie van wet- en regelgeving →

Wat is het risico?

Beleid en regelgeving binnen het energiedomein hebben effect op onze activiteiten en rentabiliteit. Wij merken in toenemende mate dat beleid, regelgeving en realiteit niet op elkaar aansluiten. Dat heeft mogelijk gevolgen voor het faciliteren van de energietransitie en de ambities van Alliander.

Hoe wordt het gemanaged?

We werken aan een duurzame relatie met de wetgever en de toezichthouder waarin op continue basis gesproken wordt over ontwikkelingen die van belang zijn voor Alliander en mogelijke knelpunten in de praktijk. Ook doen we actief voorstellen voor de benodigde aanpassingen in wet- en regelgeving (nationaal en Europees). Daarbij schetsen we duidelijk wat nodig is om adequaat uitvoering te kunnen geven aan de verantwoordelijkheden van de netbeheerder in de energietransitie en trekken hierbij op met relevante stakeholders. Tevens creëren we draagvlak voor een passende rol in o.a. in warmte en het transporteren, distribueren en meten van hernieuwbare gassen.

Cybercriminaliteit →

Wat is het risico?

Onze energienetten en bovengrondse installaties digitaliseren in toenemende mate. Cyberaanvallen met een politiek of terroristisch oogmerk richten zich steeds vaker op vitale infrastructuur. Alliander dient te anticiperen en tijdig in te spelen op de toename of wijzigingen in cybercriminaliteit. Zo kunnen we voorkomen dat een succesvolle aanval op onze gedigitaliseerde netten de continuïteit van onze dienstverlening in gevaar brengt. Daarom blijven we de vitale infrastructuur bovengemiddeld beveiligen en bewaken.

Hoe wordt het gemanaged?

We beveiligen onze energie- en datanetwerken en computers tegen aanvallen op diverse niveaus. We werken aan veiligheidsbewustzijn bij onze medewerkers en aan preventie, detectie én response van cybersecurity. De securityfunctie van Alliander wordt verder uitgebouwd. Verder werken we binnen Netbeheer Nederland intensief samen aan dit onderwerp en onderhouden we nauwe contacten met het Nationaal Cyber Security Centrum van de Rijksoverheid en met andere partijen. Samen kunnen we de (snelle) ontwikkelingen volgen en externe signalen van aanvallen vroegtijdig detecteren.

Privacy energiedata →

Wat is het risico?

Bij het beheren van energienetten en de door Liander uit te voeren marktfacilitering hebben we te maken met privacygevoelige data. Denk hierbij aan gegevens over de aansluitingen, energiecontracten, verbruik en kosten. Schending van privacy van energiedata leidt mogelijk tot boetes en reputatieschade.

Hoe wordt het gemanaged?

Met de andere partijen in de energiesector trekken we samen op om privacygevoelige gegevens goed te beschermen. Er vindt informatie uitwisseling plaats met toezichthouders, Autoriteit Consument en Markt (ACM), Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de brancheorganisaties Netbeheer Nederland en Energie-Nederland (E-NL) en andere partijen. Binnen de eigen organisatie heeft Alliander verschillende initiatieven ondernomen om vertrouwelijke gegevens beter te beschermen. Voorbeeld hiervan is de Alliander gedragscode waarin staat beschreven hoe medewerkers om moeten gaan met vertrouwelijke informatie. Daarnaast is er een Functionaris Gegevensbescherming (FG) ingevoerd en een meldpunt Datalekken, om eventuele datalekken tijdig te kunnen melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Tenslotte wordt ook ingezet op het borgen van de privacy van energiedata bij uitbestede processen bij Energie Data Service Nederland (EDSN). Concreet voorbeeld hiervan is het gebruik van een Privacy Assuranceverklaring bij uitbestede privacy gevoelige processen.

Benodigde capaciteit en competenties →

Wat is het risico?

Eén van de grootste uitdagingen van Alliander (in onze snel veranderende omgeving) is het aantrekken en behouden van de juiste mensen. In het bijzonder het aantrekken en behouden van mensen in kritieke technische en IT-functies.

Hoe wordt het gemanaged?

In onze arbeidsmarktbewerking en -campagnes zetten we vol in op schaarse groepen. Daarbij richten we ons zo mogelijk ook op minder voor de hand liggende doelgroepen, zoals zij-instromers, omscholers en internationale kandidaten. Er zijn nauwe contacten met scholen en universiteiten om aanstormend talent en hun wensen en verwachtingen tijdig in beeld te krijgen. Daarnaast werken we met HR-teams die het werven van de benodigde capaciteit en competenties als kerntaak hebben. Om de lange termijn zichtbaarheid van Alliander te vergroten zijn we aangesloten bij initiatieven van key stakeholders zoals het Techniekpact. Tenslotte leiden we samen met externe partners en ketenpartijen mensen op: hierdoor kunnen mensen met de juiste werkervaring en potentie efficiënt doorstromen naar Alliander.

Anticiperen op en bijbenen van de energietransitie ↑

Wat is het risico?

De inzet van zonnepanelen, windparken, warmtepompen, elektrische auto’s en het afscheid van aardgas betekenen dat het elektriciteitsnet op veel plaatsen en in hoog tempo verzwaard moet worden. De acceptatie van het nieuwe energiesysteem door de maatschappij is echter moeilijk voorspelbaar. De onzekerheid rondom de scenario’s, met name betreffende het moment van optreden van de energietransitie maakt het lastig om op de juiste wijze en op het juiste moment te anticiperen. Wanneer Alliander onvoldoende flexibel om kan gaan met deze onzekerheid en de daarbij behorende investeringen, alsmede onvoldoende alternatieven heeft om netverzwaring te voorkomen, worden er mogelijk onjuiste investeringen gepleegd, wordt er te vroeg/te laat geïnvesteerd en worden te complexe producten ontwikkeld. Daarnaast zetten mogelijk dalende inkomsten uit het gasnet de betaalbaarheid van het energiesysteem verder onder druk.

Hoe wordt het gemanaged?

Met datagedreven netbeheer genereren we meer voorspellend inzicht in de toekomstige energiebehoefte in onze regio’s en de effecten ervan op onze netten. Door middel van meer proactieve klantbenadering stellen we onszelf eerder op de hoogte van lokale ontwikkelingen en kunnen we de energietransitie positief beïnvloeden. Met innovatieve oplossingen voorkomen we netverzwaring en (des)investeringen.

Hieronder staat per risico beschreven wat het risico inhoudt, hoe Alliander het risico beheerst en wat de ontwikkeling van het risico is in het afgelopen half jaar: afnemend, neutraal of toenemend.

Afnemend: ↓

Neutraal: →

Toenemend: ↑