Financiële kerncijfers

  

1e halfjaar

€ miljoen tenzij anders vermeld

 

2020

2019

Netto-omzet

 

990

952

Overige baten

 

20

19

Bedrijfskosten

 

866

785

Bedrijfsresultaat

 

144

186

Resultaat na belastingen

 

92

121

Resultaat na belastingen exclusief bijzondere posten en fair value mutaties

 

93

122

Investeringen in materiële vaste activa

 

405

402

Kasstroom uit operationele activiteiten

 

215

249

    
  

30 juni 2020

31 december 2019

Totaal activa

 

9.543

8.791

Totaal eigen vermogen

 

4.195

4.224

Nettoschuldpositie1

 

2.535

2.223

  • 1 De nettoschuldpositie wordt gevormd door de rentedragende schulden verminderd met de liquide middelen en beleggingen die vrij ter beschikking staan.