Geconsolideerde balans

€ miljoen

30 juni 2020

31 december 2019

Activa

    

Vaste activa

    

Materiële vaste activa

7.713

 

7.476

 

Gebruiksrecht vaste activa

64

 

63

 

Immateriële vaste activa

345

 

313

 

Investeringen in deelnemingen en joint ventures

6

 

6

 

Beleggingen in obligaties

160

 

160

 

Overige financiële activa

62

 

58

 

Latente belastingvorderingen

155

 

165

 

Totaal vaste activa

 

8.505

 

8.241

     

Vlottende activa

    

Voorraden

63

 

60

 

Handels- en overige vorderingen

337

 

316

 

Vennootschapsbelasting

67

 

18

 

Overige financiële activa

100

 

-

 

Liquide middelen

468

 

153

 

Totaal vlottende activa

 

1.035

 

547

     

Activa aangehouden voor verkoop

 

3

 

3

     

Totaal activa

 

9.543

 

8.791

     

Eigen vermogen en verplichtingen

    

Eigen vermogen

    

Aandelenkapitaal

684

 

684

 

Agioreserve

671

 

671

 

Achtergestelde eeuwigdurende obligatieleningen

495

 

495

 

Hedge reserve

-2

 

-2

 

Overige reserves

2.255

 

2.123

 

Resultaat boekjaar

92

 

253

 

Totaal eigen vermogen

 

4.195

 

4.224

     

Verplichtingen

    

Langlopende verplichtingen

    

Rentedragende verplichtingen

2.480

 

1.765

 

Verplichtingen uit hoofde van leases

211

 

209

 

Vooruitontvangen opbrengsten

1.779

 

1.737

 

Latente belastingverplichtingen

10

 

3

 

Voorzieningen voor personeelsbeloningen

29

 

31

 

Overige voorzieningen

23

 

23

 

Totaal langlopende verplichtingen

 

4.532

 

3.768

     

Kortlopende verplichtingen

    

Handelsschulden en overige te betalen posten

158

 

151

 

Belastingverplichtingen

73

 

90

 

Rentedragende verplichtingen

307

 

297

 

Verplichtingen uit hoofde van leases

17

 

17

 

Voorzieningen voor personeelsbeloningen

56

 

27

 

Overlopende passiva

205

 

217

 

Totaal kortlopende verplichtingen

 

816

 

799

     

Totaal verplichtingen

 

5.348

 

4.567

     

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

 

9.543

 

8.791