Verslag Raad van Bestuur

Alliander heeft ondanks de coronacrisis in de eerste zes maanden van 2020 meer klanten aangesloten, meer kabels gelegd en meer geïnvesteerd in het elektriciteitsnet ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Daarmee ligt Alliander op koers om structureel meer werk te verzetten. Door de impact van corona op onze bedrijfsvoering en hogere tarieven die TenneT in rekening brengt, liepen de kosten op. Hierdoor is het nettoresultaat over het eerste halfjaar € 29 miljoen lager dan in 2019 (2019 € 121 miljoen, 2020 € 92 miljoen).

De energienetten van Alliander zijn onderdeel van de vitale infrastructuur van Nederland. Daarom hebben wij er ook tijdens de coronacrisis alles aan gedaan onze werkzaamheden zoveel mogelijk doorgang te laten vinden en waar mogelijk zelfs te versnellen. Wij hebben ons aangepast aan de situatie en flexibiliteit getoond om onze klanten zo goed mogelijk te helpen. Alliander gaat onverminderd verder met het werk aan de energienetten om ook in de toekomst een betrouwbare en betaalbare energievoorziening voor iedereen te kunnen blijven bieden.

Impact van corona

De impact van corona op de bedrijfsvoering verschilt sterk per activiteit. Zo lag het werk achter de voordeur bij woningeigenaren de eerste periode na het uitbreken van corona stil. Hierdoor is bijvoorbeeld de uitrol van de slimme meter vertraagd, waardoor deze ook in 2021 zal doorlopen. Daarentegen werden 13% meer grootzakelijke klanten op het energienet aangesloten. En ook de werkzaamheden aan elektriciteitsstations en kabelverbindingen zijn onverminderd doorgegaan. In de eerste zes maanden van 2020 werd 577 kilometer middenspanningskabel gelegd, een toename van 250 kilometer ten opzichte van dezelfde periode in 2019 (+77%). Ook werden 435 nieuwe middenspanningsstations gebouwd, 157 meer dan in het eerste halfjaar van 2019 (+56%). De totale investeringen in het elektriciteitsnet stegen het afgelopen halfjaar met € 32 miljoen tot € 263 miljoen, (+14% ten opzichte van 2019). Onze kosten zijn het afgelopen halfjaar met € 81 miljoen opgelopen ten opzichte van de eerste zes maanden van 2019. Een deel hiervan is toe te schrijven aan de hogere tarieven die TenneT vanaf dit jaar mag doorberekenen aan de regionale netbeheerders. Maar ook de kosten van onze hogere productie en de impact van de coronamaatregelen op de bedrijfsvoering dragen bij aan dit effect. Dit zal van invloed zijn op de resultaten voor het hele jaar. Onder meer door corona zijn enkele inkomstenposten gedaald. Zo heeft een deel van onze grootzakelijke klanten vanaf het moment dat corona uitbrak minder stroom verbruikt. Omdat zij betalen voor de mate van gebruik van ons netwerk zijn onze inkomsten in dat segment afgenomen.

Regionale Energiestrategieën

Samen met gemeenten, provincies en andere betrokkenen werken we volop aan de Regionale Energiestrategieën (RES). Met name door de inpassing van duurzame opwekinstallaties zoals wind- en zonneparken moet het elektriciteitsnet minimaal verdubbeld worden om de nieuwe vraag aan te kunnen. Er is een forse opschaling van werkzaamheden nodig. De komende 10 jaar moet er net zoveel elektriciteitsinfrastructuur gerealiseerd worden als in de afgelopen 40 jaar. Dat vraagt om een versnelling in de uitvoering. Daarom werken we nauw samen met alle betrokken partijen om de RES-plannen verder te concretiseren, zodat er meer zekerheid ontstaat over de impact op de netcapaciteit. Dit is een voorwaarde om de uitbreiding van de infrastructuur tijdig te realiseren.

Iedereen veilig thuis

Bij werkzaamheden aan de energievoorziening staat veiligheid voorop, zowel voor klanten als voor onze medewerkers en aannemers. In de eerste helft van 2020 hebben er 27 incidenten plaatsgevonden (2019: 24), waarvan 9 tot verzuim hebben geleid (2019: 7).

Overige ontwikkelingen

Samenstelling Raad van Bestuur

Maarten Otto is per 20 mei toegetreden tot de Raad van Bestuur van Alliander als CEO. Hij volgt Ingrid Thijssen op die is benoemd tot voorzitter van VNO-NCW. Ingrid Thijssen was CEO sinds september 2017 en is zes jaar lang lid geweest van de Raad van Bestuur.
Het realiseren van de klimaatdoelen in 2030 vraagt om een enorme uitbreiding en verzwaring van ons elektriciteitsnet. Dit brengt veel extra werk met zich mee. Deze opgave vraagt om extra aandacht voor het operationeel functioneren van de organisatie. Daarom is de Raad van Bestuur per 1 mei uitgebreid met Marlies Visser als Chief Operating Officer (COO). Met de komst van de COO bestaat de Raad van Bestuur uit vier leden.

Derde groene obligatielening

In juni heeft Alliander voor € 500 miljoen een groene obligatielening uitgegeven. Het is onze derde ‘Green Bond’. De eerdere groene obligatieleningen werden onder meer gebruikt om de duurzame verbouwing van kantoor Duiven te financieren en om slimme meters aan te schaffen. Deze Green Bond wordt voor een belangrijk deel aangewend voor investeringen ten behoeve van netverzwaringen in het kader van de energietransitie.

Overname TReNT

Alliander heeft begin januari TReNT, een aanbieder van glasvezeldiensten, overgenomen. Met de aankoop van TReNT beschikt Alliander over een eigen telecom-infrastructuur in Oost-Nederland. Alliander heeft als beleid om telecom-infrastructuur in eigendom te hebben, omdat die van cruciaal belang is voor het veilig bedienen van de elektriciteits- en gasnetten. 

Investeringen

De investeringen van Alliander bedroegen € 405 miljoen in het eerste halfjaar van 2020 (2019: € 402 miljoen). De investeringen in de elektriciteitsnetten bedroegen in totaal € 263 miljoen (2019: € 231 miljoen). De investeringen in de gasnetten bedroegen in totaal € 64 miljoen (2019: € 60 miljoen). De kosten van storingen en onderhoud waren in het eerste halfjaar van 2020 € 182 miljoen en zijn daarmee hoger dan in het eerste halfjaar van 2019 (€ 142 miljoen).

€ miljoen

Realisatie t/m juni 2020

Realisatie t/m juni 2019

Doelstelling ultimo 2020

Realisatie 2019

Elektriciteit

263

231

534

443

Gas

64

60

118

149

Meetinrichtingen

41

71

85

143

Overig

37

40

97

108

     

Totaal investeringen

405

402

834

843

     

Storingen en Onderhoud

182

142

306

297

     

Totaal onderhoudskosten en investeringen

587

544

1.140

1.140

     

Aantal adressen slimme meter aangeboden

207.000

365.000

375.000

585.000