Financiële gang van zaken

Algemeen

Het resultaat na belastingen over het eerste halfjaar 2020 is in vergelijking met dezelfde periode in 2019 € 29 miljoen lager en is uitgekomen op € 92 miljoen. Het lagere resultaat wordt met name verklaard door corona en door de gestegen tarieven waartegen wij transportcapaciteit van TenneT inkopen. Ook zijn de kosten voor inkoop en uitbesteed werk hoger dan vorig jaar doordat we meer onderhoudswerkzaamheden hebben uitgevoerd. Dit laatste is gecompenseerd door een hogere omzet als gevolg van hogere gereguleerde tarieven.

De totale impact van corona op ons bedrijfsresultaat in het eerste halfjaar van 2020 bedraagt ongeveer € 17 miljoen negatief. De impact laat zich vooral merken door lagere opbrengsten Elektriciteit: voor de grootzakelijke klanten zijn de tarieven mede-afhankelijk van het verbruik. Als gevolg van corona worden lagere volumes over het net getransporteerd waardoor onze omzet € 11 miljoen lager is. Deze lagere getransporteerde volumes leiden aan de andere kant ook tot lagere inkoopkosten voor transportcapaciteit (€ 8 miljoen). Daarentegen leidt corona ook tot hogere kosten, voornamelijk doordat we zien dat medewerkers minder verlof opnemen. Hierdoor is de reservering voor vakantiedagen € 11 miljoen hoger in vergelijking met de reservering ultimo 2019. Dit is naar verwachting een tijdelijk effect.

Het resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten exclusief bijzondere posten en fair value mutaties bedraagt € 93 miljoen en is hiermee € 29 miljoen lager in vergelijking met dezelfde periode in 2019. De nettoschuldpositie is gestegen met € 312 miljoen naar € 2.535 miljoen (31 december 2019: € 2.223 miljoen). Reden voor deze stijging is de lagere operationele kasstroom ten opzichte van de investeringen in combinatie met de dividenduitkering van € 114 miljoen. In de investeringskasstroom is in 2020 de aankoop van dochteronderneming TReNT voor € 64 miljoen begrepen. De solvabiliteit bedraagt ultimo het eerste halfjaar 2020 50,6% (31 december 2019: 55,6%).