Winst-en-verliesrekening

Bedrijfsopbrengsten

De totale bedrijfsopbrengsten in het eerste halfjaar van 2020 zijn € 39 miljoen hoger ten opzichte van 2019. De gereguleerde omzet elektriciteit en gas is € 20 miljoen hoger als gevolg van de hogere gereguleerde tarieven. Daarentegen zijn als gevolg van corona de getransporteerde volumes voor elektriciteit lager dan in 2019. Daarnaast is sprake van een stijging van de opbrengsten op de niet-gereguleerde activiteiten van € 16 miljoen bij onder andere Kenter, de activiteiten in Duitsland en door de aankoop van TReNT.

Bedrijfskosten

De totale bedrijfskosten over het eerste halfjaar van 2020 zijn uitgekomen op € 866 miljoen (eerste halfjaar 2019: € 785 miljoen). De stijging van de bedrijfskosten van € 81 miljoen is met name veroorzaakt door:

  • De hogere tarieven die TenneT hanteert bij de doorbelasting van kosten van transportcapaciteit leiden tot € 25 miljoen hogere inkoopkosten ten opzichte van de eerste helft van 2019.

  • De kosten van aannemers en materiaalverbruik zijn € 20 miljoen hoger doordat meer werkzaamheden in het netwerk zijn uitgevoerd, met name ten aanzien van onderhoud en storingen. 

  • De personeelskosten zijn € 17 miljoen hoger door de grotere personeelsformatie, zowel bij Liander als in het vrije domein. Ook hebben de medewerkers in 2020 minder verlof opgenomen dan in 2019 wat leidt tot een hogere last voor Alliander. 

  • De kosten voor inkoop netverlies zijn € 5 miljoen hoger onder meer doordat de netbeheerder met ingang van 2020 ook verantwoordelijk is voor het netverlies gas.

Financiële baten en lasten

In het eerste halfjaar van 2020 komen de financiële baten en lasten per saldo uit op een last van € 19 miljoen (eerste halfjaar van 2019: € 22 miljoen). 

Belastingen

De effectieve belastingdruk (de belastingdruk uitgedrukt als percentage van het resultaat voor belastingen exclusief het resultaat na belastingen uit deelnemingen en joint ventures) bedraagt 26,4% in het eerste halfjaar van 2020 (eerste halfjaar van 2019: 25,8%). De hogere druk ten opzichte van het nominale belastingpercentage in 2019 wordt met name veroorzaakt door de niet gewaardeerde fiscale verliezen van buitenlandse entiteiten.