Bijzondere posten en fair value mutaties

De resultaten van Alliander kunnen worden beïnvloed door bijzondere posten en fair value mutaties. Bijzondere posten worden door Alliander gedefinieerd als posten die – in de opinie van het management – niet direct voortvloeien uit de reguliere bedrijfsvoering en/of die qua aard en omvang dusdanig significant zijn dat deze voor een goede analyse van de onderliggende resultaten apart moeten worden beschouwd.

Gerapporteerde cijfers en cijfers exclusief bijzondere posten en fair value mutaties

   

1e halfjaar

  

€ miljoen

Gerapporteerd

Bijzondere posten en fair value mutaties

Exclusief bijzondere posten en fair value mutaties

 

2020

2019

2020

2019

2020

2019

Netto-omzet

990

952

-

-

990

952

Overige baten

20

19

-

-

20

19

Totaal kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten

-774

-693

-2

-2

-772

-691

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-223

-220

-

-

-223

-220

Geactiveerde eigen productie

131

128

-

-

131

128

       

Bedrijfsresultaat (EBIT)

144

186

-2

-2

146

188

       

Financiële baten/(lasten)

-19

-22

-

-

-19

-22

Resultaat deelnemingen en joint ventures

-

-1

-

-

-

-1

Resultaat voor belastingen

125

163

-2

-2

127

165

       

Belastingen

-33

-42

1

1

-34

-43

       

Resultaat na belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

92

121

-1

-1

93

122

       

Resultaat na belastingen

92

121

-1

-1

93

122

Toelichting bijzondere posten

De bijzondere last in de kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten in het eerste half jaar van 2020 bedraagt € 2 miljoen en heeft betrekking op reorganisatiekosten (2019: € 2 miljoen).

Het belastingeffect op de bijzondere posten en fair value mutaties is verantwoord onder de belastingen.