Kasstroom

Kasstroom uit operationele activiteiten

In het eerste halfjaar van 2020 is de kasstroom uit operationele activiteiten uitgekomen op € 215 miljoen (eerste halfjaar 2019: € 249 miljoen). Deze daling van € 34 miljoen komt met name door een lager netto resultaat in 2020 en door een hogere vooruitbetaalde winstbelasting.

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

De kasstroom uit investeringsactiviteiten in het eerste halfjaar van 2020 bedraagt € -391 miljoen (eerste halfjaar van 2019: € -344 miljoen). Dit verschil wordt met name veroorzaakt door de aankoop van TReNT in 2020. De investeringen in materiële vaste activa in het eerste halfjaar van 2020 bedragen € 405 miljoen (eerste halfjaar 2019: € 402 miljoen).

Investeringen in materiële vaste activa

 

1e halfjaar

€ miljoen

2020

2019

Elektriciteit gereguleerd

263

231

Gas gereguleerd

64

60

Meetinrichtingen

41

70

Gebouwen, ICT, etc.

37

41

   

Totaal

405

402

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

De kasstroom uit financieringsactiviteiten bedraagt over het eerste halfjaar van 2020 een instroom van € 491 miljoen, ten opzichte van een instroom van € 84 miljoen over dezelfde periode in 2019. De instroom in het eerste half jaar van 2020 komt met name door de aangetrokken leningen van € 732 miljoen (uitgifte onder het EMTN-programma van in totaal € 597 miljoen en langlopende leningen van € 125 miljoen) onder aftrek van uitgekeerd dividend, aflossing op langlopende leningen en uitgezette kortlopende deposito's (totaal € 221 miljoen).