Financiering en kredietwaardigheid

Financieel beleid

Het financieel beleid van Alliander richt zich op een balans tussen bescherming van obligatiehouders en andere verschaffers van vreemd vermogen en een adequaat aandeelhoudersrendement, met behoud van de flexibiliteit om de onderneming te laten groeien en te kunnen investeren. Het financiële kader waarbinnen Alliander opereert is gebaseerd op de vier ratio’s zoals opgenomen in de doelstelling en prestaties onder het financieel beleid. Per 30 juni 2020 wordt voor alle ratio’s aan de gestelde norm voldaan.

Algemene uitgangspunten van het financieel beleid zijn het zorgdragen voor een evenwichtig aflossingsschema, het beschikken over gecommitteerde kredietfaciliteiten en het aanhouden van voldoende liquide middelen. Met het opereren binnen het financiële kader en de algemene uitgangspunten wordt minimaal een solide A rating profiel gehandhaafd.

Nettoschuldpositie en financiering

De nettoschuldpositie per 30 juni 2020, op basis van IFRS, bedraagt € 2.287 miljoen (31 december 2019: € 1.975 miljoen) en op basis van het financieel beleid van Alliander € 2.535 miljoen (31 december 2019: € 2.223 miljoen). Afwijkend van IFRS wordt voor de berekening van de ratio's de in 2018 uitgegeven achtergestelde eeuwigdurende obligatielening voor 50% als eigen vermogen en voor 50% als vreemd vermogen aangemerkt. De stijging van € 312 miljoen is met name het gevolg van de lagere operationele kasstroom ten opzichte van de investeringen in combinatie met het betaalde dividend in 2020 van € 114 miljoen.

Reconciliatie nettoschuldpositie

€ miljoen

30 juni 2020

31 december 2019

Langlopende financiële verplichtingen

2.480

 

1.765

 

Kortlopende financiële verplichtingen

307

 

297

 

Verplichtingen uit hoofde van leases

228

 

226

 

Brutoschuldpositie

 

3.015

 

2.288

     

Liquide middelen

468

 

153

 

Kortlopende financiële activa

100

 

-

 

Beleggingen in obligaties

160

 

160

 

Totaal liquide middelen en beleggingen

 

728

 

313

     

Nettoschuldpositie volgens de jaarrekening (IFRS)

 

2.287

 

1.975

     

50% van de achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

 

248

 

248

     

Nettoschuldpositie volgens financieel beleid Alliander

 

2.535

 

2.223

Kredietfaciliteiten

Ultimo juni 2020 heeft Alliander de beschikking over een Revolving Credit Facility (RCF) met een totaalbedrag van € 600 miljoen en een looptijd tot eind juli 2023. Onder de RCF is per 30 juni 2020, evenals per 31 december 2019, niet getrokken. Daarnaast heeft Alliander een EMTN programma van € 3 miljard waaronder per 30 juni 2020 voor € 2,0 miljard (per 31 december 2019: € 1,4 miljard) aan obligaties is uitgegeven en een ECP-programma van € 1,5 miljard waaronder per 30 juni 2020 voor € 299 miljoen is uitgegeven aan kortlopende leningen (per 31 december 2019 voor € 289 miljoen ).

De aflossingen in de eerste helft van 2020 hadden met name betrekking op ECP- en kasgeldleningen. De aflossingen in de komende jaren betreffen met name de obligatieleningen uit hoofde van het EMTN-programma.

Aflossingsschema rentedragende leningen