Financiële gang van zaken

Algemeen

Het resultaat na belastingen over het eerste halfjaar 2021 is in vergelijking met dezelfde periode in 2020 € 27 miljoen hoger en is uitgekomen op € 119 miljoen. Het hogere resultaat komt met name door de hogere opbrengsten als gevolg van een stijging van de gereguleerde tarieven. Daarnaast wordt ons resultaat positief beïnvloed door de gedeeltelijke verkoop van ons aandelenbelang in de Duitse entiteit 450connect GmbH, wat een impact heeft op ons netto resultaat in het eerste halfjaar van € 10 miljoen.

Het resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten exclusief bijzondere posten en fair value mutaties bedraagt € 110 miljoen en is hiermee € 17 miljoen hoger in vergelijking met dezelfde periode in 2020.

De investeringen in het eerste halfjaar van 2021 bedragen € 465 miljoen en zijn daarmee € 60 miljoen hoger dan in dezelfde periode van vorig jaar. Ten opzichte van 2020 hebben wij € 74 miljoen meer in het netwerk geïnvesteerd. Daar tegenover staat dat we € 14 miljoen minder in de meters hebben geïnvesteerd door de uitfasering van de grootschalige uitrol van de slimme meters. Dit hoge investeringsniveau kunnen wij niet financieren met de operationele kasstromen. Ook hebben wij € 94 miljoen aan dividend uitgekeerd over het resultaat van 2020. Dit leidt tot een toename van de nettoschuldpositie met € 224 miljoen naar € 2.731 miljoen (31 december 2020: € 2.507 miljoen). De solvabiliteit bedraagt ultimo het eerste halfjaar 2021 52,0% (31 december 2020: 53,1%).