Resultaat segmenten

Alliander onderscheidt over 2021 de volgende te rapporteren segmenten:

  • Netbeheerder Liander;

  • Overig.

Deze indeling heeft plaatsgevonden op basis van de interne rapportagestructuur, in het bijzonder de interne geconsolideerde en gesegmenteerde maandrapportage, het jaarplan en het business plan.

Het bedrijfsresultaat van het segment Liander bedraagt over het eerste halfjaar van 2021 € 180 miljoen, een stijging van € 30 miljoen ten opzichte van het eerste halfjaar van 2020, met name door een toename van de gereguleerde omzet als gevolg van een stijging van de gereguleerde tarieven. De hogere omzet is deels gecompenseerd voornamelijk door hogere inkoopkosten TenneT, hogere kosten voor netverliezen en door de hogere afschrijvingen als gevolg van het hoge investeringsniveau. Bij het segment Overig (dit bestaat met name uit de niet-gereguleerde activiteiten en de staven en service-units) bedraagt het bedrijfsresultaat € -11 miljoen (eerste halfjaar van 2020: € -4 miljoen).