Geconsolideerde balans

€ miljoen

30 juni 2021

31 december 2020

Activa

    

Vaste activa

    

Materiële vaste activa

8.194

 

7.958

 

Gebruiksrecht vaste activa

80

 

66

 

Immateriële vaste activa

320

 

343

 

Investeringen in deelnemingen en joint ventures

28

 

6

 

Beleggingen in obligaties

153

 

147

 

Overige financiële activa

56

 

66

 

Latente belastingvorderingen

152

 

159

 

Totaal vaste activa

 

8.983

 

8.745

     

Vlottende activa

    

Voorraden

66

 

69

 

Handels- en overige vorderingen

353

 

295

 

Vennootschapsbelasting

45

 

12

 

Liquide middelen

214

 

298

 

Totaal vlottende activa

 

678

 

674

     

Activa aangehouden voor verkoop

 

4

 

3

     

Totaal activa

 

9.665

 

9.422

     

Eigen vermogen en verplichtingen

    

Eigen vermogen

    

Aandelenkapitaal

684

 

684

 

Agioreserve

671

 

671

 

Achtergestelde eeuwigdurende obligatieleningen

495

 

495

 

Hedge reserve

-2

 

-2

 

Overige reserves

2.379

 

2.256

 

Resultaat boekjaar

119

 

224

 

Totaal eigen vermogen

 

4.346

 

4.328

     

Verplichtingen

    

Langlopende verplichtingen

    

Rentedragende verplichtingen

2.431

 

2.479

 

Verplichtingen uit hoofde van leases

216

 

199

 

Vooruitontvangen opbrengsten

1.872

 

1.837

 

Latente belastingverplichtingen

-

 

1

 

Voorzieningen voor personeelsbeloningen

28

 

29

 

Overige voorzieningen

28

 

30

 

Totaal langlopende verplichtingen

 

4.575

 

4.575

     

Kortlopende verplichtingen

    

Handelsschulden en overige te betalen posten

173

 

145

 

Belastingverplichtingen

78

 

88

 

Rentedragende verplichtingen

183

 

8

 

Verplichtingen uit hoofde van leases

20

 

18

 

Voorzieningen voor personeelsbeloningen

65

 

36

 

Overlopende passiva

225

 

224

 

Totaal kortlopende verplichtingen

 

744

 

519

     

Totaal verplichtingen

 

5.319

 

5.094

     

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

 

9.665

 

9.422