Geconsolideerd kasstroomoverzicht

  

1e halfjaar

 

€ miljoen

2021

2020

Kasstroom uit operationele activiteiten

    

Resultaat na belastingen

 

119

 

92

Aanpassingen voor:

    

- financiële baten en lasten

 

21

 

19

- belastingen

 

39

 

33

- resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures

 

-10

 

-

- afschrijvingen, amortisaties en bijzondere waardeverminderingen

 

202

 

187

     

Veranderingen in werkkapitaal:

    

- voorraden

3

 

-3

 

- handels- en overige vorderingen

-56

 

-21

 

- handelsschulden en overlopende passiva

20

 

19

 

Totaal veranderingen in werkkapitaal

 

-33

 

-5

     

Mutatie belastinglatenties, voorzieningen, derivaten en overig

 

5

 

-16

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

 

343

 

310

     

Betaalde rente

-24

 

-24

 

Ontvangen rente

-

 

-

 

Betaalde winstbelasting

-63

 

-71

 

Totaal

 

-87

 

-95

     

Kasstroom uit operationele activiteiten

 

256

 

215

     

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

    

Investeringen in materiële vaste activa

-465

 

-405

 

Bijdrage investeringen van derden

78

 

78

 

Verkoop (aankoop) deelnemingen

28

 

-64

 
     

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

 

-359

 

-391

     

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

    

Aangetrokken langlopende leningen

-

 

125

 

Aflossing op opgenomen langlopende leningen

-7

 

-7

 

Uitgifte EMTN

-

 

597

 

Aangetrokken (afgeloste) ECP en overige kortlopende leningen

136

 

10

 

Verstrekte langlopende leningen

-

 

-7

 

Aflossing op verstrekte langlopende leningen

3

 

6

 

Aflossing leaseverplichting

-11

 

-11

 

Ontvangen (uitgezette) kortlopende deposito's

-

 

-100

 

Betaald dividend

-94

 

-114

 

Vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

-8

 

-8

 
     

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

 

19

 

491

     

Nettokasstroom

 

-84

 

315

     

Liquide middelen per 1 januari

 

298

 

153

Nettokasstroom

 

-84

 

315

     

Liquide middelen per 30 juni

 

214

 

468