Onze strategie

Onze strategie bestaat uit vier pijlers en een fundament. Dat helpt ons om vandaag én in de toekomst invulling te kunnen blijven geven aan onze maatschappelijke missie.

1. Excellent netbeheer

Wij zijn een excellente, slagvaardige netbeheerder door te voldoen aan de wensen van onze klanten en andere belanghebbenden. Dat betekent dat we zorgen voor een betere investeringsplanning en klantprognose, meer werk maken, continue levering waarborgen, dat het fijn zaken doen is met ons en dat we een wendbare en slagvaardige organisatie zijn.

2. Klanten helpen bij het maken van keuzes

We beperken netbelasting en faciliteren de open energiemarkt door klanten keuzes te laten maken die goed zijn voor henzelf en het systeem. Dat betekent dat we congestie zoveel mogelijk voorkomen, de vertrouwde onafhankelijke partner voor de energiemarkt en een relevante partner in de energietransitie zijn.

3. Investeren in nieuwe open netten

We zijn infrabeheerder van alle energiedragers door het hergebruik van het gasnet, de aanleg van nieuwe warmtenetten en het proactief strategisch beïnvloeden van regulatorische veranderingen. Dat betekent dat we zorgen voor balans in de energievoorziening, het regionale energiesysteem ontwerpen, streven naar een volwaardige positie in warmtenetten en streven naar uitbreiding van onze wettelijke taken met betrekking tot eigenaarschap van infrastructuur, die open staat voor iedereen.

4. Digitaliseren

We zorgen voor een radicale versnelling van de digitalisering van onze netten, onze werkprocessen en markfacilitering door een waardegedreven digitaliseringsproces en betrouwbare en flexibele IT. Dat betekent dat we realtime inzicht hebben in het net en in staat zijn energiestromen te beïnvloeden, dat onze processen (op kantoor en in het veld) maximaal bijdragen aan de doelen van de organisatie, dat onze marktfaciliterende taak verder is doorontwikkeld en we bijdragen aan de digitalisering van de energiemarkt.

Het fundament

We zijn een slagvaardige, veilige, kostenbewuste, duurzame en inclusieve organisatie. Dat betekent dat we zorgen voor ‘iedereen veilig thuis’. En dat we sturen op het sterk verhogen van productie samen met onze partners, waarbij we tegelijkertijd onze kostenefficiëntie verder verbeteren. Vanuit effectieve besluitvorming creëren we focus, anticiperen we proactief op de ontwikkelingen om ons heen en sturen we actief op realisatie van onze doelen. Daarbij integreren we het 'brede welvaartsdenken' in onze besluitvorming en werken we aan een klimaatneutraal en circulair netbeheer. Als werkgever investeren we in toekomstgerichte kennis, de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers en het zijn van een inclusieve werkomgeving.