Geconsolideerde balans

€ miljoen

30 juni 2022

31 december 2021

Activa

    

Vaste activa

    

Materiële vaste activa

8.829

 

8.501

 

Gebruiksrecht vaste activa

125

 

120

 

Immateriële vaste activa

319

 

320

 

Investeringen in deelnemingen en joint ventures

13

 

17

 

Overige financiële activa

67

 

60

 

Latente belastingvorderingen

146

 

149

 

Totaal vaste activa

 

9.499

 

9.167

     

Vlottende activa

    

Voorraden

83

 

63

 

Handels- en overige vorderingen

339

 

339

 

Vennootschapsbelasting

42

 

45

 

Liquide middelen

249

 

624

 

Totaal vlottende activa

 

713

 

1.026

     

Activa aangehouden voor verkoop

 

-

 

16

     

Totaal activa

 

10.212

 

10.209

     

Eigen vermogen en verplichtingen

    

Eigen vermogen

    

Aandelenkapitaal

684

 

684

 

Agioreserve

671

 

671

 

Achtergestelde eeuwigdurende obligatieleningen

495

 

495

 

Hedge reserve

-2

 

-2

 

Overige reserves

2.516

 

2.380

 

Resultaat boekjaar

107

 

242

 

Totaal eigen vermogen

 

4.471

 

4.470

     

Verplichtingen

    

Langlopende verplichtingen

    

Rentedragende verplichtingen

2.627

 

2.630

 

Verplichtingen uit hoofde van leases

104

 

102

 

Vooruitontvangen opbrengsten

1.941

 

1.906

 

Voorzieningen voor personeelsbeloningen

24

 

28

 

Overige voorzieningen

26

 

28

 

Totaal langlopende verplichtingen

 

4.722

 

4.694

     

Kortlopende verplichtingen

    

Handelsschulden en overige te betalen posten

175

 

152

 

Belastingverplichtingen

58

 

92

 

Rentedragende verplichtingen

528

 

481

 

Verplichtingen uit hoofde van leases

22

 

21

 

Voorzieningen voor personeelsbeloningen

56

 

38

 

Overlopende passiva

180

 

252

 

Totaal kortlopende verplichtingen

 

1.019

 

1.036

     

Totaal verplichtingen

 

5.741

 

5.730

     

Verplichtingen aangehouden voor verkoop

 

-

 

9

     

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

 

10.212

 

10.209