Geconsolideerde winst-en-verliesrekening

 

1e halfjaar

€ miljoen

2022

2021

Bedrijfsopbrengsten

    

Netto-omzet

1.055

 

1.046

 

Overige baten

40

 

35

 

Totaal bedrijfsopbrengsten

 

1.095

 

1.081

     

Bedrijfskosten

    

Kosten van inkoop en uitbesteed werk

-371

 

-294

 

Personeelskosten

-347

 

-350

 

Overige bedrijfskosten

-91

 

-171

 

Totaal kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten

-809

 

-815

 
     

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen vaste activa

-260

 

-241

 

Af: Werk uitgevoerd door de groep en gekapitaliseerd als materiële vaste activa in uitvoering

142

 

144

 

Totaal bedrijfskosten

 

-927

 

-912

     

Bedrijfsresultaat

 

168

 

169

     

Financiële baten

 

-

 

5

Financiële lasten

 

-24

 

-26

Resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures

 

2

 

10

Resultaat voor belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

 

146

 

158

     

Belastingen

 

-39

 

-39

     

Resultaat na belastingen

 

107

 

119