Financiële gang van zaken

Algemeen

Het resultaat na belastingen over het eerste halfjaar van 2023 is met € 109 miljoen vergelijkbaar met het resultaat in dezelfde periode in 2022 (€ 107 miljoen). Onderliggend zijn wel grotere afwijkingen zichtbaar in de ontwikkeling van de kosten en opbrengsten. Het kostenniveau is met bijna € 260 miljoen gestegen. Dit komt onder meer door de hogere kosten voor de inkoop van netverliezen als gevolg van de hoge energieprijzen en door de hogere kosten voor inkoop van transportcapaciteit bij TenneT, veroorzaakt door de hogere tarieven die TenneT in rekening brengt. De kostenstijgingen worden deels vergoed in de gereguleerde tarieven. De gestegen tarieven zorgen samen met de toename van het aantal aansluitingen voor een stijging van de bedrijfsopbrengsten met € 275 miljoen.

Het resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten exclusief bijzondere posten en fair value mutaties bedraagt € 105 miljoen en is hiermee € 17 miljoen hoger in vergelijking met dezelfde periode in 2022. Dit is het gevolg van de incidentele baten in 2022 van € 13 miljoen inzake de verkoop van Stam & Co en de winstuitkering van € 4 miljoen vanuit de STAK Bellevue.

De investeringen in het eerste halfjaar van 2023 bedragen € 641 miljoen en zijn daarmee € 62 miljoen hoger dan in dezelfde periode van vorig jaar. Dit groeiende investeringsniveau kunnen wij niet financieren met de operationele kasstromen, waardoor sprake is van een negatieve vrije kasstroom van € 335 miljoen in het eerste halfjaar van 2023. Ook hebben wij in 2023 € 82 miljoen aan dividend uitgekeerd over het resultaat over 2022. Het voorgaande leidt tot een financieringstekort waarin wij hebben voorzien door de uitgifte van een Green Bond (€ 497 miljoen) in juni 2023. Dit alles heeft geleid tot een toename van de nettoschuldpositie met € 440 miljoen naar € 3.733 miljoen (31 december 2022: € 3.293 miljoen). De stijging van de nettoschuldpositie leidt tot een daling van de FFO/nettoschuld naar 18,5% (31 december 2022: 19,2%).