Bijzondere posten en fair value mutaties

De resultaten van Alliander kunnen worden beïnvloed door bijzondere posten en fair value mutaties. Bijzondere posten worden door Alliander gedefinieerd als posten die – in de opinie van het management – niet direct voortvloeien uit de reguliere bedrijfsvoering en/of die qua aard en omvang dusdanig significant zijn dat deze voor een goede analyse van de onderliggende resultaten apart moeten worden beschouwd.

Gerapporteerde cijfers en cijfers exclusief bijzondere posten en fair value mutaties

   

1e halfjaar

  

€ miljoen

Gerapporteerd

Bijzondere posten en fair value mutaties

Exclusief bijzondere posten en fair value mutaties

 

2023

2022

2023

2022

2023

2022

Netto-omzet

1.342

1.055

-

-

1.342

1.055

Overige baten

28

40

5

13

23

27

Totaal kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten

-1.080

-809

-

4

-1.080

-813

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-256

-260

-

-

-256

-260

Geactiveerde eigen productie

151

142

-

-

151

142

       

Bedrijfsresultaat (EBIT)

185

168

5

17

180

151

       

Financiële baten/(lasten)

-34

-24

-

-

-34

-24

Resultaat deelnemingen en joint ventures

-2

2

-

4

-2

-2

Resultaat voor belastingen

149

146

5

21

144

125

       

Belastingen

-40

-39

-1

-2

-39

-37

       

Resultaat na belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

109

107

4

19

105

88

       

Resultaat na belastingen

109

107

4

19

105

88

Toelichting bijzondere posten

In juni 2023 hebben wij de locatie Spaklerweg verkocht wat leidt tot eenmalig, positief verkoopresultaat van € 5 miljoen welke is verantwoord onder de overige baten.

De verkoop van de dochteronderneming Stam & Co heeft in de vergelijkende cijfers van 2022 een positief effect gehad op het nettoresultaat van € 13 miljoen. Dit verkoopresultaat is verantwoord als overige bate.

De bijzondere bate in de kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten in het eerste halfjaar van 2022 bedroeg € 4 miljoen en had met name betrekking op de vrijval van de voorziening die getroffen was naar aanleiding van een geschil bij de verkoop van een deelneming in het verleden.

De bijzondere bate in 2022 in het resultaat deelnemingen en joint ventures bedroeg € 4 miljoen en betrof de uitkering van een STAK waar Alliander 100% van de certificaten houdt.

Het belastingeffect op de bijzondere posten en fair value mutaties is verantwoord onder de belastingen.