Financiering en kredietwaardigheid

Financieel beleid

Het financieel beleid van Alliander richt zich op een balans tussen bescherming van obligatiehouders en andere verschaffers van vreemd vermogen en een adequaat aandeelhoudersrendement, met behoud van de flexibiliteit om de onderneming te laten groeien en te kunnen investeren. Het financiële kader waarbinnen Alliander opereert is gebaseerd op de vier ratio’s zoals opgenomen in de doelstelling en prestaties onder het financieel beleid. Per 30 juni 2023 wordt voor alle ratio’s aan de gestelde norm voldaan. 

Algemene uitgangspunten van het financieel beleid zijn het zorgdragen voor een evenwichtig aflossingsschema, het beschikken over gecommitteerde kredietfaciliteiten en het aanhouden van voldoende liquide middelen. Met het opereren binnen het financiële kader en de algemene uitgangspunten wordt minimaal een solide A rating profiel gehandhaafd. 

Credit rating

Op 14 februari 2023 heeft S&P de Government Related Entity (GRE) status aan Alliander toegekend. Deze toekenning heeft tot gevolg dat de rating een trede omhoog gaat. Tegelijkertijd heeft S&P de standalone credit rating met een trede naar beneden bijgesteld. Per 30 juni 2023 zijn de credit ratings van Alliander als volgt:

  • S&P: A+/A-1/stable outlook

  • Moody's: Aa3/P-1/stable outlook

Nettoschuldpositie en financiering

De nettoschuldpositie per 30 juni 2023, op basis van IFRS, bedraagt € 3.784 miljoen (ultimo 2022: € 3.344 miljoen) en op basis van het financieel beleid van Alliander € 3.733 miljoen (ultimo 2022: € 3.293 miljoen). De stijging van € 440 miljoen is met name het gevolg van de lagere operationele kasstroom ten opzichte van de investeringen in combinatie met het betaalde dividend in 2023 van € 82 miljoen. 

Reconciliatie nettoschuldpositie

€ miljoen

30 juni 2023

31 december 2022

Langlopende financiële verplichtingen

3.127

 

3.000

 

Kortlopende financiële verplichtingen

726

 

426

 

Verplichtingen uit hoofde van leases

127

 

123

 

Brutoschuldpositie

 

3.980

 

3.549

     

Liquide middelen

 

196

 

205

     

Nettoschuldpositie volgens de jaarrekening (IFRS)

 

3.784

 

3.344

     

50% van de achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

 

248

 

248

     

50% van de converteerbare aandeelhouderslening

 

-299

 

-299

     

Nettoschuldpositie volgens financieel beleid Alliander

 

3.733

 

3.293

Kredietfaciliteiten

Medio 2023 heeft Alliander de beschikking over een Revolving Credit Facility (RCF) met een totaalbedrag van € 900 miljoen en een oorspronkelijke looptijd tot december 2026, welke is verlengd tot december 2027. Onder de RCF is per 30 juni 2023, evenals per 31 december 2022, niet getrokken. Daarnaast heeft Alliander een EMTN programma van € 5,0 miljard waaronder per 30 juni 2023 voor € 2,6 miljard (per 31 december 2022: € 2,1 miljard) aan obligaties is uitgegeven en twee ECP programma's van totaal € 1,5 miljard waaronder per 30 juni 2023 € 200 miljoen is uitgegeven aan kortlopende leningen (per 31 december 2022 € 300 miljoen). De aflossingen in de komende jaren betreffen met name de obligatieleningen uit hoofde van het EMTN-programma.

Aflossingsschema rentedragende leningen

Beschikbare financieringsruimte voor groene financiering

Alliander heeft sinds 2016 een zestal groene financieringen afgesloten, waaronder vijf groene obligatieleningen. Met de opbrengsten van deze financieringen zijn diverse activa gefinancierd die nader gedefinieerd zijn in het Green Finance Framework (https://www.alliander.com/nl/investor-relations/financiering/groene-obligaties/). Over deze activa en financieringen is in aparte rapportages verantwoording afgelegd (https://www.alliander.com/nl/investor-relations/financiering/groene-obligaties/). Onderdeel van deze rapportages is de zogenaamde allocatietabel. Deze geeft inzicht in de omvang en samenstelling van de groene activa portefeuille en de groene financieringen van Alliander N.V.

Allocatietabel: aanwending van de opbrengsten uit groene financiering

€ miljoen

Netto boekwaarde

Wegingsfactor

Gewogen bedrag

Totaal hernieuwbare energie

4.014

41%

1.646

    

Slimme meters

493

100%

493

Glasvezel netwerk

45

100%

45

Totaal energie-efficiëntie

538

100%

538

    

Totaal duurzame gebouwen

62

100%

62

    

Totaal portefeuille groene activa

  

2.246

   

€ miljoen

Instrument (ISIN)

Uitgiftedatum

Afloopdatum

Hoofdsom

Groene obligatielening

XS1400167133

22-04-2016

22-04-2026

300

Groene obligatielening

XS2014382845

24-06-2019

24-06-2032

300

Groene onderhandse lening

XS2152901315

08-04-2020

08-04-2035

100

Groene obligatielening

XS2187525949

10-06-2020

10-06-2030

500

Groene obligatielening

XS2531420730

09-09-2022

09-09-2027

500

Groene obligatielening

XS2635647154

13-06-2023

13-06-2028

500

     

Totaal groene financiering

   

2.200

Bovenstaande tabel betreft de geactualiseerde versie van de tabel zoals opgenomen in het Green Finance Report 2020 van 15 september 2020.

De tabel geeft aan dat de netto boekwaarde van groene activa per 30 juni 2023 € 2.246 miljoen bedraagt. Dit betekent een toename van € 133 miljoen sinds 31 december 2022. Hierdoor is per 30 juni 2023 voor € 46 miljoen aan groene financieringsruimte beschikbaar.

De wegingsfactor voor de activacategorie hernieuwbare energie is per 30 juni 2023 evenals per 31 december 2022 vastgesteld op 41,0% (bron: energieopwek.nl). Dit betreft het aandeel hernieuwbare opwek in de totale productie van elektriciteit in Nederland. Er is voor gekozen om niet ons volledige elektriciteitsnet in aanmerking te laten komen voor groene financiering maar slechts het deel dat wordt ingezet om groene stroom te distribueren.