Financiële kerncijfers

  

1e halfjaar

€ miljoen tenzij anders vermeld

 

2023

2022

Totaal bedrijfsopbrengsten

 

1.370

1.095

Bedrijfskosten

 

1.185

927

Bedrijfsresultaat

 

185

168

Resultaat na belastingen

 

109

107

Resultaat na belastingen exclusief bijzondere posten en fair value mutaties

 

105

88

Investeringen in materiële vaste activa

 

641

579

Kasstroom uit operationele activiteiten

 

245

181

    
  

30 juni 2023

31 december 2022

Totaal activa

 

11.216

10.692

Totaal eigen vermogen

 

4.590

4.570

Nettoschuldpositie1

 

3.733

3.293

  • 1 De nettoschuldpositie wordt gevormd door de rentedragende schulden verminderd met de liquide middelen.