Winst-en-verliesrekening

Bedrijfsopbrengsten

De totale bedrijfsopbrengsten in het eerste halfjaar van 2023 zijn € 275 miljoen hoger ten opzichte van 2022. Dit komt met name door de hogere gereguleerde opbrengsten bij zowel elektriciteit als gas, waarbij zowel de tarieven als het aantal aansluitingen is gestegen. Vanwege lagere vastgestelde tarieven zijn de opbrengsten uit de meetdiensten tot en met juni 2023 € 20 miljoen lager ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

De overige omzet bedraagt bijna € 100 miljoen en ligt daarmee in lijn met de omzet in 2022. Onder de overige baten is in 2023 het verkoopresultaat van onze locatie aan de Spaklerweg opgenomen. In 2022 was dit het verkoopresultaat van 13 miljoen inzake de verkoop van Stam & Co.

Bedrijfskosten

De totale bedrijfskosten over het eerste halfjaar van 2023 zijn uitgekomen op € 1.185 miljoen (eerste halfjaar 2022: € 927 miljoen). De belangrijkste afwijkingen zijn als volgt:

  • De inkoopkosten netverlies zijn € 93 miljoen hoger dan in het eerste halfjaar van 2022. Dit komt met name door de stijging van de energieprijzen waartegen wij het netverlies op de markt moeten inkopen.

  • De kosten van transportcapaciteit die TenneT bij ons in rekening brengt, zijn € 82 miljoen hoger dan in het eerste halfjaar van 2022 door de hogere tarieven die TenneT hanteert.

  • De eigen personeelskosten zijn € 49 miljoen hoger dan vorig jaar. Dit komt enerzijds door een cao-verhoging van 4% en anderzijds door de groei van de formatie met bijna 200 fte. De groei van de formatie gaat minder hard dan gehoopt: er zijn nog veel openstaande vacatures die niet ingevuld kunnen worden door de krapte op de arbeidsmarkt. Om toch het groeiende werkpakket te kunnen realiseren huren we personeel tijdelijk in. Dit leidt ertoe dat de kosten van ingehuurd personeel € 24 miljoen hoger zijn dan vorig jaar. Door de groei van ons werkpakket is de geactiveerde productie eigen bedrijf met € 9 miljoen gestegen ten opzichte van dezelfde periode van voorgaand jaar.

  • De overige externe bedrijfskosten zijn € 27 miljoen hoger dan vorig jaar. Deze stijging heeft onder andere te maken met hogere eigen energiekosten, advies- en onderhoudskosten, maar ook met een eenmalige bate in de kosten van 2022 als gevolg van de vrijval van een voorziening.

Financiële baten en lasten

In het eerste halfjaar van 2023 komen de financiële baten en lasten per saldo uit op een last van € 34 miljoen (eerste halfjaar van 2022: € 24 miljoen). Deze stijging van € 10 miljoen komt met name door het aantrekken van nieuwe leningen tegen hogere rentepercentages en daarnaast de toename van de schuldpositie.

Belastingen

De effectieve belastingdruk (de belastingdruk uitgedrukt als percentage van het resultaat voor belastingen exclusief het resultaat na belastingen uit deelnemingen en joint ventures) wordt beïnvloed door onder andere niet aftrekbare kosten, deelnemingsvrijstelling en investeringsaftrek. De effectieve druk bedraagt in het eerste halfjaar van 2023 26,8%. Voor geheel 2023 wordt deze naar verwachting lager als gevolg van de verwachte verkoop van Kenter in 2023. Daarnaast is in 2023 de Regeling Willekeurige Afschrijvingen (RWA) toegepast. Op grond van deze regeling kan een belastingplichtige in 2023 tot maximaal 50% van de kwalificerende aanschaffings- of voortbrengingskosten van een aangewezen bedrijfsmiddel in een keer willekeurig afschrijven. In 2023 heeft Alliander gebruik gemaakt van deze regeling, waarbij in het eerste halfjaar van 2023 een additionele fiscale afschrijving is verantwoord van € 140 miljoen met een effect op de vennootschapsbelasting van € 36 miljoen. Het toepassen van deze regeling heeft in de halfjaarcijfers geen effect gehad op de effectieve druk, maar heeft geleid tot een verschuiving van de latente naar de acute belastingvorderingen.

Resultaat niet geconsolideerde deelnemingen

In het eerste halfjaar van 2023 komt het resultaat niet geconsolideerde deelnemingen per saldo uit op een last van € 2 miljoen ten opzichte van een bate van € 2 miljoen in het eerste halfjaar van 2022. Dit wordt veroorzaakt door de eenmalige bate in 2022 van € 4 miljoen als gevolg van een uitkering van een STAK waarvan Alliander 100% van de certificaten houdt.