Gebeurtenissen na balansdatum

Kenter

Op 3 juli 2023 heeft Alliander bekend gemaakt dat een consortium bestaande uit ABP en OMERS Infrastructure voornemens is om Kenter over te nemen. Hierover hebben Alliander, ABP en OMERS Infrastructure overeenstemming bereikt. De komende maanden worden gebruikt om het advies- en goedkeuringstraject met o.a. de aandeelhouders en de mededingingsautoriteit af te ronden. Naar verwachting zal de verkoop in de laatste maanden van 2023 worden geëffectueerd. Ultimo 2022 was Kenter in de geconsolideerde balans van Alliander al geclassificeerd als ‘aangehouden voor verkoop’. Medio 2023 is dit gecontinueerd. De activa en passiva aangehouden voor verkoop bedragen per 30 juni 2023 € 178 miljoen respectievelijk € 19 miljoen.