Geconsolideerde balans

€ miljoen

30 juni 2023

31 december 2022

Activa

    

Vaste activa

    

Materiële vaste activa

9.481

 

9.091

 

Gebruiksrecht vaste activa

127

 

122

 

Immateriële vaste activa

317

 

317

 

Investeringen in deelnemingen en joint ventures

12

 

16

 

Overige financiële activa

42

 

39

 

Latente belastingvorderingen

97

 

141

 

Totaal vaste activa

 

10.076

 

9.726

     

Vlottende activa

    

Voorraden

174

 

141

 

Handels- en overige vorderingen

447

 

330

 

Financiële vlottende activa

145

 

128

 

Liquide middelen

196

 

205

 

Totaal vlottende activa

 

962

 

804

     

Activa aangehouden voor verkoop

 

178

 

162

     

Totaal activa

 

11.216

 

10.692

     

Eigen vermogen en verplichtingen

    

Eigen vermogen

    

Aandelenkapitaal

684

 

684

 

Agioreserve

671

 

671

 

Achtergestelde eeuwigdurende obligatieleningen

495

 

495

 

Hedge reserve

6

 

5

 

Overige reserves

2.625

 

2.517

 

Resultaat boekjaar

109

 

198

 

Totaal eigen vermogen

 

4.590

 

4.570

     

Verplichtingen

    

Langlopende verplichtingen

    

Rentedragende verplichtingen

3.127

 

3.000

 

Verplichtingen uit hoofde van leases

105

 

102

 

Vooruitontvangen opbrengsten

1.992

 

1.965

 

Voorzieningen voor personeelsbeloningen

18

 

18

 

Overige voorzieningen

10

 

13

 

Totaal langlopende verplichtingen

 

5.252

 

5.098

     

Kortlopende verplichtingen

    

Handelsschulden en overige te betalen posten

184

 

155

 

Belastingverplichtingen

96

 

49

 

Rentedragende verplichtingen

726

 

426

 

Verplichtingen uit hoofde van leases

22

 

21

 

Voorzieningen voor personeelsbeloningen

65

 

35

 

Overlopende passiva

262

 

322

 

Totaal kortlopende verplichtingen

 

1.355

 

1.008

     

Totaal verplichtingen

 

6.607

 

6.106

     

Verplichtingen aangehouden voor verkoop

 

19

 

16

     

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

 

11.216

 

10.692