Geconsolideerd kasstroomoverzicht

  

1e halfjaar

 

€ miljoen

2023

2022

Kasstroom uit operationele activiteiten

    

Resultaat na belastingen

 

109

 

107

Aanpassingen voor:

    

- financiële baten en lasten

 

34

 

24

- belastingen

 

40

 

39

- resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures

 

2

 

-2

- afschrijvingen, amortisaties en bijzondere waardeverminderingen

 

215

 

219

- boekresultaat verkopen

 

-5

 

-13

     

Veranderingen in werkkapitaal:

    

- voorraden

-38

 

-20

 

- handels- en overige vorderingen

-133

 

-

 

- handelsschulden en overlopende passiva

46

 

-83

 

Totaal veranderingen in werkkapitaal

 

-125

 

-103

     

Mutatie belastinglatenties, voorzieningen, derivaten en overig

 

7

 

-7

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

 

277

 

264

     

Betaalde rente

-30

 

-23

 

Betaalde winstbelasting

-2

 

-60

 

Totaal

 

-32

 

-83

     

Kasstroom uit operationele activiteiten

 

245

 

181

     

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

    

Investeringen in materiële vaste activa

-641

 

-579

 

Bijdrage investeringen van derden

69

 

76

 

Verkoop (aankoop) deelnemingen

-

 

21

 

Verkoop bedrijfspanden

13

 

-

 

Verstrekte leningen

-4

 

-

 

Aflossing op verstrekte langlopende leningen

1

 

-

 

Betaalde waarborgsommen

-18

 

-

 
     

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

 

-580

 

-482

     

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

    

Uitgifte green bond

497

 

-

 

Opgenomen langlopende leningen

32

 

-

 

Aflossing op opgenomen langlopende leningen

-

 

-8

 

Aangetrokken (afgeloste) ECP en overige kortlopende leningen

-100

 

-

 

Aangetrokken waarborgsommen

-

 

55

 

Aflossing leaseverplichting

-13

 

-12

 

Betaald dividend

-82

 

-101

 

Vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

-8

 

-8

 
     

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

 

326

 

-74

     

Nettokasstroom

 

-9

 

-375

     

Liquide middelen per 1 januari

 

205

 

624

Nettokasstroom

 

-9

 

-375

     

Liquide middelen per 30 juni

 

196

 

249