Geconsolideerde winst-en-verliesrekening

 

1e halfjaar

€ miljoen

2023

2022

Bedrijfsopbrengsten

    

Netto-omzet

1.342

 

1.055

 

Overige baten

28

 

40

 

Totaal bedrijfsopbrengsten

 

1.370

 

1.095

     

Bedrijfskosten

    

Kosten van inkoop en uitbesteed werk

-542

 

-371

 

Personeelskosten

-420

 

-347

 

Overige bedrijfskosten

-118

 

-91

 

Totaal kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten

-1.080

 

-809

 
     

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen vaste activa

-256

 

-260

 

Af: Werk uitgevoerd door de groep en gekapitaliseerd als materiële vaste activa in uitvoering

151

 

142

 

Totaal bedrijfskosten

 

-1.185

 

-927

     

Bedrijfsresultaat

 

185

 

168

     

Financiële baten

 

2

 

-

Financiële lasten

 

-36

 

-24

Resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures

 

-2

 

2

Resultaat voor belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

 

149

 

146

     

Belastingen

 

-40

 

-39

     

Resultaat na belastingen

 

109

 

107