Flevoland

Flevoland zet de komende jaren in op verbreding van de economie. Een economie die innovatief en duurzaam is. Daarom wordt er hard gewerkt om het potentieel van zon en wind nog beter te benutten. Ook is er aandacht voor het vervangen en verbeteren van verouderde netwerken.

Nieuwe windparken

Flevoland is zeer geschikt voor het opwekken van windenergie. Er komt een nieuwe generatie windmolens die meer energie opwekt en de windmolens krijgen nieuwe locaties, bij voorkeur in windmolenparken of lijnopstellingen in landelijk gebied. Voor de windparken in de omgeving van Zeewolde heeft dit geresulteerd in de aanvraag van een hoogspanningsaansluiting voor een nieuw windpark. Voor windparken nabij Dronten en Lelystad gaan nieuwe gesprekken plaatsvinden over wat maatschappelijk de beste manier van aansluiten is. Dat is bepalend voor de noodzakelijke diepere investeringen in het net.

Publiek gelijkstroomnet

Alliander wil een actieve rol innemen in het helpen creëren van nieuwe energiesystemen. De samenleving elektrificeert in toenemende mate. Veel nieuwe toepassingen als elektrisch vervoer, warmtepompen en zonnepanelen maken gebruik van gelijkstroom of wekken deze op. In Lelystad wordt de komende jaren het eerste publieke gelijkstroomnet ter wereld aangelegd. Het nieuwe bedrijventerrein Lelystad Airport Businesspark krijgt deze primeur. Bedrijven die zich hier vestigen hebben daardoor straks zowel een ‘traditionele’ aansluiting met wisselstroom als een met gelijkstroom. Hiermee kunnen we voldoen aan de toekomstige elektriciteitsbehoefte van klanten die aan meer duurzame opwek willen doen. Liander start met de aanleg van het gelijkstroomnet in 2017. Naar verwachting worden in 2018 de eerste bedrijven aangesloten op het net.

Kansen voor zonneweides

Naast opschaling en uitbreiding van bestaande windparken ziet de provincie kansen voor zonneweides. Liander heeft inmiddels diverse aanvragen ontvangen voor het bepalen van de aansluitkosten van de weides en gaat in 2017 meewerken aan de ontwikkeling ervan.

Vernieuwing netwerken

Het elektriciteitsnetwerk in de Noordoostpolder is grotendeels verouderd. Daarom vernieuwen we het netwerk waar dit noodzakelijk is. Dat gebeurt bijvoorbeeld in Ens. Door een vraag van een klant om een nieuwe grootverbruikersaansluiting is de capaciteit van het nabijgelegen schakelstation niet meer toereikend. In 2017 komen er daarom nieuwe kabels naar het schakelstation om de gevraagde capaciteit te kunnen leveren.

Woningbouw

Er vindt volop woningbouw plaats in Flevoland, onder meer op Urk. In de nieuwe Oranjewijk worden in fases 600 woningen gebouwd. Het merendeel wordt nog aangesloten op het energienet. Rondom Dronten vindt nieuwbouw plaats. Daarvoor breiden we ook het energienet uit.