Noord-Holland

Energie is een belangrijke factor bij het handhaven en verbeteren van bedrijvigheid in Noord-Holland. Een Nederlandse topsector als glastuinbouw kan niet zonder energie. Daarnaast zijn veel organisaties afhankelijk van de bedrijfszekerheid van datacenters die in de provincie zijn gevestigd of zich hier de komende jaren gaan vestigen. We beantwoorden de groeiende capaciteits vraag en verbeteren de kwaliteit van de energievoorziening, waar mogelijk met oplossingen voor duurzame energie uit water, wind of zon.

Beantwoorden aan de vraag

De Haarlemmermeer kent de komende jaren een explosief groeiende vraag naar extra vermogen. Datacenters willen zich in het gebied rondom de A4 (dichtbij het internetknooppunt ‘AMS-IX’ en de bestaande glasvezelverbindingen) vestigen, glastuinbouwers breiden hier uit. Om deze economische ontwikkelingen te kunnen faciliteren, is het nodig het regionale elektriciteitsnetwerk uit te breiden.

Liander bouwt nieuwe transformatorstations om aan de snelle vraag naar of afgifte van energie te kunnen voldoen. Er komt bijvoorbeeld een groot station in het gebied van de snelweg A4. Dit station wordt via ondergrondse kabels verbonden met het in aanbouw zijnde transformatorstation Vijfhuizen in de Haarlemmermeer en het transformatorstation Nieuwe Meer in Amsterdam. Op diverse bedrijventerreinen in Noord-Holland vindt ook capaciteitsvergroting plaats. Dit gebeurt onder meer op Greenpark, Segroterrein en Schiphol Trade Park. Betere energievoorziening is een aanjager voor bedrijvigheid op en rond deze parken.

Slimmere netwerken

Liander werkt in de kop van Noord-Holland aan het slimmer maken van het netwerk. Zo krijgen tot en met 2019 circa 500 transformatiehuisjes een intelligent systeem waarmee ze op afstand te bedienen en te controleren zijn. Dit maakt het mogelijk om de distributie te verbeteren en zo nodig sneller te herstellen. Met de revolutionaire meettechniek van de Smart Cable Guard komen storingen in een kabel sneller aan het licht en kan uitval worden voorkomen. In het komende jaar gaan we de techniek in Noord-Holland vaker inzetten. Afgelopen jaar is deze techniek al succesvol toegepast in de netten van Liander.

Betrouwbaarheid garanderen

Om de betrouwbaarheid en distributie van energie te kunnen garanderen, investeert Liander in vervanging en uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk. Zo worden bijvoorbeeld de schakelinstallaties van de transformatorstations Amstelveen en Overveen komend jaar vervangen. Ook worden voorbereidingen getroffen om de infrastructuur in de Kop van Noord-Holland verder te versterken door de bouw van nieuwe transformatorstations bij De Weel en Middenmeer. Die laatste is nodig om de inpassing van het windpark Wieringermeer mogelijk te maken.

Met de Smart Cable Guard kunnen storingen worden voorkomen.

Netaanpassing door dijkversterkingen

In 2016 zijn diverse voorbereidingen uitge- voerd in verband met dijkverzwaringen in Heerhugowaard. Liander past hier de energie-infrastructuur aan voor de noodzakelijke aanpassingen van de dijken. De uitvoering vindt in 2017 plaats. Voor de dijk op Texel en de Markermeerdijk te Hoorn-Edam worden de voorbereidingen en enkele werkzaamheden in 2017 gestart, deze lopen door tot en met 2019.

Onderzoek naar geothermisch warmtenet

De bodem in de Haarlemse wijk Schalkwijk is geschikt als bron voor geothermie. Daarom werkt Alliander mee aan onderzoek naar de inpassing van een geothermisch warmtenet op deze locatie. Hierin bundelt Alliander de krachten met de gemeente en drie woningbouwverenigingen. De woningcorporaties willen ruim 6.000 woningen aansluiten op het warmtenet en hebben hiervoor zelf de randvoorwaarden opgesteld. De gebruiker bepaalt!