Samen omschakelen

De energiewereld is volop in ontwikkeling. Wij zetten ons in voor een betrouwbare, betaalbare en bereikbare energievoorziening om wonen, werken en reizen ook in de duurzame toekomst mogelijk te maken.

De energievoorziening is aan het veranderen. Voor het verwarmen van huizen en het laten rijden van auto’s stappen we steeds vaker over van gas en olie naar elektriciteit en warmte. Elektriciteitscentrales worden vervangen door zonnepanelen en windmolens, die alleen energie produceren als de zon schijnt of de wind waait. Klanten gaan zelf energie opwekken, voor eigen gebruik of om onderling uit te wisselen.

De energietransitie versnelt, mede door de klimaatafspraken die afgelopen jaar in Parijs zijn gemaakt. De Energieagenda van het kabinet schetst een helder perspectief hoe Nederland in 2050 nog nauwelijks broeikasgassen uitstoot. Dit vraagt om het maken van de juiste energiekeuzes, samen met onze stakeholders. In 2016 zijn we begonnen met een rondgang langs alle gemeenten en provincies in ons verzorgings­gebied, om de dialoog aan te gaan hoe we de uitdagingen het best kunnen aanpakken. Belangrijk gespreksonderwerp daarbij is de toekomst van het aardgasnet.

Om de klimaatdoelstellingen te bereiken zal aardgas op termijn moeten verdwijnen uit de bebouwde omgeving. Daarvoor moeten we nu verantwoorde keuzes maken. We moeten samen omschakelen.

Tegelijkertijd trekt de economie aan. Er komen meer woningen en bedrijven en de vraag naar nieuwe aansluitingen en verbindingen neemt toe. Ook deze ontwikkelingen brengen veel extra werk met zich mee voor Alliander. Zeker ook omdat we tegelijkertijd het huidige energienet­werk betrouwbaar moeten houden door tijdig te investeren in vervanging en onderhoud.

In dit jaarplan is te lezen welke activiteiten en plannen wij in 2017 willen realiseren. Zodat iedereen onder gelijke condities toegang heeft tot betrouwbare, betaalbare en bereikbare energie.

Effecten van Parijs vragen om verantwoorde investeringen en samenwerking

Tijdens de klimaatconferentie van Parijs is vastgelegd dat de wereldwijde opwarming van de aarde ruim onder 2 graden Celsius moet blijven ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. Van Nederland vergt dat een reductie van uitstoot van broeikasgassen in 2050 met 80 tot 95 procent. Grofweg moeten er drie dingen gebeuren: op grote schaal energie besparen, van energiesoort switchen en alle benodigde elektriciteit duurzaam opwekken. Dit betekent onder meer: alle huizen en gebouwen tot minimaal ‘label B’ isoleren en voorzien van zonnepanelen, geen ‘fossiele’ auto’s meer en aardgas weg uit de gebouwde omgeving. Daarom moeten we verantwoord omgaan met aanpassingen in bestaande en nieuwe energienetwerken en met gemeenten en provincies langlopende energietransitie plannen gaan maken.