Onze activiteiten in de regio

Dagelijks werken we aan de energievoorziening in de verzorgingsgebieden van Liander. De ontwikkelingen en energiebehoeften zijn in ieder gebied verschillend. Dit vraagt om maatwerk. We voeren onze activiteiten daarom zo veel mogelijk uit in nauwe samenwerking met gemeenten en provincies.

In de nabije toekomst moet de energievoorziening bijna helemaal duurzaam zijn met veel lokaal opgewekte energie en meer verschillende soorten energie. Er is visie, samenhang en regie nodig bij het ontwerp van het lokale gasnet, elektriciteitsnet en warmtenet. Liander speelt daarin een belangrijke rol, in samenwerking met gemeenten, provincies en rijksoverheid. Als onafhankelijke partij laten wij de mogelijkheden van het toekomstige energienet zien en zijn we duidelijk over de maatschappelijke kosten die verschillende keuzes met zich meebrengen. Wij helpen gemeenten en provincies bij het realiseren van de Regionale Energiestrategieën (RES). In 2020 moeten de concept RES'en klaar zijn. De focus voor deze RES ligt op inpassing van opwek van wind- en zonne-energie op land (35 terawattuur) en de warmtetransitie in de gebouwde omgeving (van aardgas naar duurzame alternatieven) en de daarvoor benodigde opslag- en energie-infrastructuur. Liander zet daarbij in op een integrale RES waarbij ook industrie, mobiliteit en landbouw worden meegenomen. Dat geeft de regio’s maximaal gelegenheid om de energietransitie te sturen en geeft ons de kans tijdig investeringen te kunnen doen. We draaien actief mee in het Nationaal Programma RES en zijn in al onze regio's goed aangesloten in de werkorganisaties. Zo werken we maximaal mee aan het succes van de RES. Op pagina 26 ziet u hoe we georganiseerd zijn

Energienet optimaal benutten

Samen met onze partners in de energietransitie zorgen we voor de beste lokale en regionale oplossingen. We verzwaren het bestaande net en passen nieuwe technologieën toe die ervoor zorgen dat we het energienet zo optimaal mogelijk kunnen blijven benutten. In alle regio’s zetten we de schouders onder de verdere uitrol van de slimme meter. Eind 2020 hebben we bij alle huishoudens in ons gebied een slimme meter aangeboden.

Actuele informatie

Op onze website jaarverslag.alliander.com kunt u het hele jaar terecht voor actuele prestaties en ontwikkelingen rond onze activiteiten. De beschikbaarheid van capaciteit op ons elektriciteitsnet per gebied vindt u via liander.nl/transportschaarste/.

Leren van aardgasvrije proeftuinen

In 27 Nederlandse gemeenten wordt 'proef' gedraaid met het aardgasvrij maken van een wijk. Deze zogeheten proeftuinen zijn belangrijk om te leren hoe we samen met onder andere bewoners, gebouweigenaren, woningcorporaties en energieleveranciers een bestaande wijk aardgasvrij kunnen maken. We zoeken actief de samenwerking met deze partijen om hen daarbij te helpen. Bijvoorbeeld door onze kennis over bestaande netten en de technische en financiële consequenties van alternatieven in te brengen. Uit de eerste ervaringen blijkt dat het plannen van het werk een uitdaging is, net als aanpassing van wetten en regels. Alle Nederlandse gemeenten hebben van het Rijk een uitnodiging ontvangen om in 2020 deel te nemen aan een tweede ronde proeftuinen aardgasvrije wijken.

Het werkgebied van Liander

Investeringen in 2020 voor geheel Alliander (in miljoenen €)

Aantal adressen waarin we in 2020 de slimme meter aanbieden[1]

Aantal medewerkers bij Alliander in 2020

  • 1 Alliander heeft de planning voor 2020 (laatste jaar project Grootschalige Aanbieding Slimme Meter) bijgesteld ten opzichte van de oorspronkelijke planning, dit op basis van de realisatiecijfers van voorgaande jaren.