Friesland

Friesland kent veel landelijk gebied dat zich goed leent voor de opwek van duurzame energie. Het aantal windmolens en vooral zonnedaken en -weiden dat duurzame energie opwekt, groeit snel. Deze ontwikkeling is nodig om de duurzame energiedoelen te realiseren, maar heeft tegelijkertijd een grote impact op ons netwerk.

In de provincie Friesland is landbouw een sterk vertegenwoordigde economische sector. Met name in het zuiden van de provincie groeit daarnaast de bedrijvigheid. Een belangrijke ontwikkeling is de groei, bijvoorbeeld rond Heerenveen, van de zuivelindustrie die van oudsher sterk in de provincie is vertegenwoordigd. In Leeuwarden, Heerenveen en Drachten vindt volop woningbouw plaats.

Gebieden met knelpunten in capaciteit

De snelle groei van met name zonne-energie in Friesland zorgt ervoor dat de elektriciteitsnetwerken steeds zwaarder worden belast. Er zijn gebieden met knelpunten in capaciteit benoemd waar we op dit moment geen extra duurzaam opgewekte energie kunnen transporteren. Liander werkt – waar nodig samen met TenneT – in 2020 verder aan de oplossing van deze knelpunten. We werken in 2020 aan de uitbreiding van ons elektriciteitsnet in de landelijke gebieden. We voegen daar aan het bestaande 10 kV-net een 20 kV-net toe. Dit project vindt plaats door de hele provincie en zal zo’n vier tot vijf jaar in beslag nemen. Medio 2020 ronden we bovendien de verzwaring van elektriciteitsverdeelstation Dokkum af en aan het eind van het jaar wordt het vergrote elektriciteitsverdeelstation Wolvega opgeleverd. We starten in 2020 met de aanleg van een nieuwe elektriciteitskabel naar Ameland en zijn daar naar verwachting in 2021 mee klaar. Ook de uitbreiding van elektriciteitsverdeelstation Oudehaske bij Heerenveen is in voorbereiding. De uitbreiding van het elektriciteitsverdeelstation Oosterwolde en bouw van het nieuwe elektriciteitsverdeelstation Bolsward voor de windparken bij de Afsluitdijk krijgen in 2020 definitief vorm en zijn naar verwachting in 2023 klaar.

Voor de korte termijn kijkt Liander ook naar slimme oplossingen om het bestaande net beter te benutten: gebruik van reservecapaciteit, het toepassen van spanningsregeling bij de opwekinstallaties en slim aan- en uitschakelen van de opwek.

Regionale Energiestrategie

We draaien actief mee in het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (RES) en werken in Friesland mee in verschillende werkgroepen en overlegvormen. In 2020 zal de concept-RES Friesland worden opgesteld. We onderzoeken ook de impact van de plannen voor het energienet.

Pilot groene waterstof

In Oosterwolde, waar in toenemende mate zonne-energie wordt opgewekt, starten we een pilot om duurzaam geproduceerde elektriciteit om te zetten in groene waterstof. Het concept dient als alternatief om in gebieden met beperkte capaciteit van het elektriciteitsnet toch grootschalig zonne-energie in te passen. Hiermee voorkomen we kostbare netverzwaringen. We zien de potentie van groene waterstof voor betaalbaar en betrouwbaar netbeheer. Daarom willen we nu al leren wat de grootschalige productie van waterstof uit wind- en zonne-energie kan betekenen voor de energievoorziening van de toekomst. 

Investeringen in 2020 in Friesland (in miljoenen €)
 
Aantal adressen in Friesland waar we in 2020 de slimme meter aanbieden[1]
  • 1 Alliander heeft de planning voor 2020 (laatste jaar project Grootschalige Aanbieding Slimme Meter) bijgesteld ten opzichte van de oorspronkelijke planning, dit op basis van de realisatiecijfers van voorgaande jaren.

Elektriciteit in Friesland

 

Aantal aansluitingen

333.000

  

Gas in Friesland

 

Aantal aansluitingen

239.000

  

Medewerkers in Friesland

 

Aantal medewerkers

348