Zuid-Holland

Uitbreiding van het net

In het gebied Zuidplaspolder wordt een groei verwacht in de glastuinbouw. Het voornaamste knelpunt zit hem in het opnemen van het terugleververmogen. Het gebied Zuidplaspolder wordt gevoed door twee netbeheerders. Vandaar dat in samenwerking met Stedin en TenneT varianten zijn uitgewerkt om deze ontwikkeling te kunnen blijven faciliteren. Hierbij hebben we onze plannen actief gedeeld en besproken met de tuinders.

In het verslagjaar zijn we begonnen met het vervangen, uitbreiden en automatiseren van twee belangrijke onderstations in Alphen aan den Rijn: het vervangen en uitbreiden van de installatie van schakelstation Vliestroom en de vervanging en uitbreiding van onderstation Alphen Centrum. Vliestroom is in 2015 afgerond, de aanpassingen aan station Alphen Centrum gaan door in 2016. Deze projecten leveren een bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit en capaciteit van de elektriciteitsvoorziening van Alphen aan den Rijn. In Leiden is begonnen met het omleggen van diverse kabels en leidingen in verband met het ontsluiten van het industriepark Bioscience. Eind 2015 waren deze werkzaamheden grotendeels gereed.

Saneringen uitgevoerd met een nieuwe techniek

Een aantal grootschalige saneringen op het gebied van grijs gietijzer en asbestcement zijn in 2015 gerealiseerd in combinatie met werkzaamheden van derden, zoals gemeenten. Volgens afspraak met de toezichthouder (SodM) zijn er projecten gerealiseerd om grijs gietijzer binnen 1 meter van de gevel te saneren. In Leiden, Leiderdorp en Wassenaar zijn saneringsprojecten van grijs gietijzer uitgevoerd met een voor Liander nieuwe saneringstechniek, namelijk Live Mains Insertion (LMI). Hierbij wordt een nieuwe buis van steviger materiaal in de gietijzeren buis geschoven en hoeft de bestaande leiding niet te worden opgegraven en vervangen. Bijkomend voordeel van deze techniek is dat de gasleiding dus weer sneller onder druk kan worden gebracht en het onderbreken van de levering van gas aan klanten kan worden beperkt.

Vergroten van de leveringszekerheid

Op diverse locaties in de regio zijn projecten uitgevoerd om het aantal storingsminuten terug te dringen. Het verouderde laagspanningsnet met storingsgevoelige elementen is hierbij vervangen in onder meer Wassenaar en Katwijk.

Reconstructies van de energienetten

Daarnaast is Liander ook volop bezig geweest met voorbereidingen en uitvoering van reconstructiewerkzaamheden. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd als bijvoorbeeld ergens een nieuwe weg wordt aangelegd of aangepast. In de regio Zuid-Holland is in het verslagjaar volop gewerkt aan de reconstructie van de provinciale weg N207. Het eerste deelproject voor Liander was het maken van een gestuurde boring om de Drecht bij de Drechtbrug in Leimuiden te kruisen. De reconstructiewerkzaamheden lopen in 2016 nog door.