Flevoland

Uitbreiding en vervanging van de energienetten

De doelstelling van de provincie is om in 2020 energieneutraal te zijn. Om dit te bereiken zal het opgesteld windvermogen fors gaan toenemen. Met Liander zijn diverse gesprekken gevoerd om tijdig het transportnet hiervoor gereed te hebben. De komende jaren zal er fors geïnvesteerd moeten worden in de onderstations Zeewolde, Dronten en Lelystad. Naast de windparken zijn er gesprekken met ontwikkelaars van zonneparken. Deze parken, in de orde grootte van 40 MVA, zijn gepland in de omgeving van Almere.

De groei op het industrieterrein trekkersveld nabij Zeewolde heeft er verder toe geleid dat er knelpunten in het 10 kV net ontstaan. Om deze knelpunten op te lossen is gestart met de bouw van het 20 kV schakelstation Trekkersveld.

Nieuwe initiatieven vragen om een andere aanpak

Er wordt in Almere een uitbreidingswijk ontwikkeld (Oosterwold Almere) waarbij sprake is van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). De eerste gesprekken zijn dit jaar geweest met Liander om een eerste afstemming te hebben rondom de aanpak van dit gebied. Het gaat om  een gebied van ruim 42 hectare waarop 150 woningen worden gerealiseerd. Het beheer en onderhoud wordt gedaan door een vereniging. Liander heeft meegedacht om dit particuliere collectief te ondersteunen.